Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML): Rozwijanie umiejętności nauczania z wykorzystaniem podejść pluralistycznych

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy zaprasza do udziału w warsztacie „Rozwijanie umiejętności nauczania z wykorzystaniem podejść pluralistycznych” (Developing teacher competences for pluralistic approaches/Développer des compétences enseignantes pour les approches plurielles), który odbędzie się w ramach działań zaplanowanych na lata 2020–2023 w Grazu (Austria), w dniach, 2829 września 2021 r. Językiem roboczym warsztatu będzie język angielski i francuski (z symultanicznym tłumaczeniem w obu tych językach).

Spośród zgłoszonych zainteresowanych wybrana zostanie jedna osoba, która po powrocie z warsztatu będzie zobowiązana do upowszechnienia zdobytej wiedzy (we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), np. poprzez organizację webinaru dotyczącego nowo poznanych treści.

Zainteresowanych otrzymaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl. Na niniejszy adres należy również przesłać, do dnia 30 lipca 2021 r. skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego. 

Zainteresowani kandydaci powinni mieć doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli w dziedzinach związanych z edukacją językową na różnych etapach nauczania, w zakresie:

  • języki regionalne i języki obce
  • językowe aspekty nauczania wszystkich przedmiotów w szkole, w tym języka edukacji szkolnej.

Potencjalni uczestnicy warsztatu powinni również wykazać się dobrą znajomością podejść dotyczących wielojęzyczności, a zwłaszcza podejść pluralistycznych oraz umiejętnością wykorzystania ich w nauczaniu i/lub doskonaleniu nauczycieli.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu znajdują się na stronie ECML/CELV:

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa