Program nauczania języka angielskiego w klasie wstępnej dwujęzycznej liceum ogólnokształcącego i technikum

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka angielskiego prowadzących nauczanie w klasach wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum, a także do uczniów i ich rodziców. Zaprezentowano w niej program nauczania języka obcego nowożytnego odnoszący się do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz koncepcji kompetencji kluczowych Rady Europy. Proponowane rozwiązania opierają się na założeniach zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL). Autorka programu kładzie nacisk na aktywizację uczniów, rozwijanie ich kompetencji komunikacyjnych oraz wykorzystanie podczas zajęć materiałów autentycznych, bliskich praktyce codziennego życia. Proponuje także konkretne ćwiczenia sprzyjające pisaniu, zapamiętywaniu oraz mające charakter komunikacyjny. Podkreśla wagę ewaluacji realizowanego programu i samooceny dokonywanej przez uczących się.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa