Szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia e-learningowego „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej w szkole – rola świadka”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Termin szkolenia: 1−30 kwietnia 2020 r.

Cele szkolenia:

  • dostarczenie informacji dotyczących zjawiska dręczenia
  • dostarczenie informacji dotyczących reakcji świadków w sytuacji dręczenia
  • zapoznanie z czynnikami, które sprzyjają reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej
  • zapoznanie ze sposobami kształtowania poczucia odpowiedzialności za relacje rówieśnicze.

Zgłoszenia na szkolenie za pomocą formularza na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja jest możliwa do 19.04.2020 r.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa