Relacja z realizacji projektu „Przyjazna szkoła – one są wśród nas” w 2019 r.

Od 2019 roku Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej wznowił współpracę z Gruzją w obszarze wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest to kolejny etap działań podejmowanych od 2012 roku, w ramach projektu współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Polska Pomoc”. Właśnie dobiega końca pierwszy rok realizacji projektu „Przyjazna szkoła – one są wśród nas”.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez Ministerstwo Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji a jego realizacja koncentruje się na działaniach związanych z edukacją włączającą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wnikają one z przyjętego celu, jakim jest wspieranie systemowych zmian służących integracji społecznej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnościami) w systemie oświaty, w obszarze kultury i sportu.

Doprecyzowując powyższy cel wskazano na konkretne działania, które są realizowane sukcesywnie od chwili rozpoczęcia realizacji projektu. Są to m.in.:

 1. Przygotowanie liderów do zadań związanych ze szkoleniem kadr systemu oświaty, kultury
  i sportu oraz prowadzenia działań wspierających szkoły/przedszkola/placówki w zakresie wdrażania edukacji włączającej.
 2. Doskonalenie kompetencji liderów w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw związanych
  z budowaniem środowiska dotyczącego edukacji włączającej w szkołach/przedszkolach/ placówkach.
 3. Budowanie świadomości społecznej, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  (w tym z niepełnosprawnościami) stanowią część społeczeństwa demokratycznego, poprzez upowszechnianie edukacji włączającej.

Pierwszym etapem realizacji projektu była wizyta studyjna w Polsce 28-osobowej grupy przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji. W dniach 21−25 października br. grupa przebywała w Krakowie i w Warszawie, gdzie zaprezentowano zagadnienia dotyczące m.in.:

 1. polskiego systemu edukacji, w tym planowane zmiany w prawie polskim w przedmiotowym zakresie;
 2. diagnozy ucznia ze spektrum autyzmu (Stowarzyszanie EFATHA) oraz możliwości i form wsparcia dziecka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Centrum Autyzmu i całościowych zaburzeń rozwoju);
 3. pracy z uczniami niewidomymi oraz słabowidzącymi (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących);
 4. zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – w tym funkcjonowanie szkoły przyszpitalnej jako formy wsparcia ucznia z zaburzeniami psychicznymi oraz wspomaganie szkoły przyszpitalnej
  i wsparcie dzieci i młodzieży po opuszczeniu szpitala (na przykładzie MOP);
 5. osób i instytucji wspierających pracę szkoły – kurator sądowy, asystent ucznia, nauczyciel wspomagający, pomoc nauczyciela, asystent rodziny, pracownik socjalny;
 6. planowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku ogólnodostępnym (wizyta w przedszkolu dla dzieci z autyzmem).

Ostatniego dnia wizyty w Polsce miało miejsce spotkanie gości z Gruzji z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w gmachu resortu w Warszawie.  Omówiono zagadnienia związane z wychowaniem oraz kształceniem integracyjnym oraz wręczono certyfikaty podsumowujące tę część realizacji projektu.

Drugi etap prac był realizowany na terenie Gruzji. Zajęcia z ww. grupą uczestników odbywały się w gmachu tamtejszego Ministerstwa Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu w Tbilisi w dniach 10−15 listopada 2019 r. Podczas zajęć w Gruzji grupa miała możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, diagnozy oraz umiejętności trenerskich i prowadzenia kampanii społecznych, m.in. w zakresie:

 1. pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu/szkole/placówce – udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, form pomocy w odniesieniu do uczniów
  z orzeczeniami oraz opiniami, rodzajów zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia specjalnego, przeprowadzania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz konstruowania indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, finansowania kształcenia specjalnego, zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 2. standardów diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w polskim systemie edukacji;
 3. narzędzi wykorzystywanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce;
 4. diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się;
 5. dysleksji – rozpoznawania potrzeb uczniów i planowania wsparcia;
 6. zmian świadomości społecznej w Polsce w stosunku do dzieci i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 7. prowadzenia szkoleń dla ludzi dorosłych (nauczycieli i rodziców), monitorowania i prowadzenia superwizji (obserwacji) koleżeńskich, przygotowania kampanii społecznych dotyczących edukacji włączającej.

Uczestnicy, poza częścią teoretyczną spotkania, mieli również przestrzeń do pracy warsztatowej. Warsztaty pod okiem trenerów z Polski służyły wypracowaniu ramowych planów kampanii społecznych oraz scenariuszy szkoleń. W ramach projektu odbyło się spotkanie w szkole dla niewidomych nr 202 w Tbilisi. W spotkaniu ze strony gruzińskiej wzięli udział: wiceminister edukacji, nauki, kultury i sportu Gruzji Ekaterine Dgebuadze, dyrektor Departamentu  Rozwoju Strategicznego Nodar Razmadze,  dyrektor szkoły Tinatin Sabauri oraz inni pracownicy. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli: p.o. dyrektor ORE Marzenna Habib, koordynator projektu Marina Warsimaszwili oraz trener − pedagog specjalny Anna Zych. Strona gruzińska wyraziła zainteresowanie dalszą współpracą w ramach bieżącego projektu oraz zgłosiła potrzebę wsparcia w nawiązaniu kontaktów z placówkami działającymi na rzecz wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami. Gruzińska strona pragnie głębiej zapoznać się z polskimi rozwiązaniami na rzecz osób niepełnosprawnych oraz − w miarę możliwości − skorzystać z doświadczenia Polski.

W dniu zakończenia szkolenia projekt wizytowała Magdalena Wojdasiewicz, Radca ds. Współpracy Rozwojowej Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tbilisi.

Grupa została wyposażona w materiały szkoleniowe, na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali certyfikaty podsumowujące ich zaangażowanie i pracę w tej części projektu.

Zespół projektu w Ministerstwie Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji
Spotkanie z uczestnikami projektu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z udziałem pani Joanny Wilewskiej – dyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, pani Agnieszki Ludwin – wicedyrektora Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego, p.o. dyrektor ORE Marzenna Habib
Praca warsztatowa na szkoleniu w Tbilisi
Zdjęcie uczestników projektu wraz z zespołem projektu
Spotkanie p.o. dyrektor ORE Marzenny Habib w szkole dla niewidomych nr 202 w Tbilisi z udziałem wiceminister edukacji, nauki, kultury i sportu Gruzji Ekaterine Dgebuadze, dyrektor Departamentu Rozwoju Strategicznego Nodar Razmadze, dyrektor szkoły Tinatin Sabauri
Polska delegacja wraz z pracownikami i uczniami szkoły
W szkolnej świetlicy
Wręczenie certyfikatów uczestnikom projekt

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Ostatnia aktualizacja: 3 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa