Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

fot. Photogenica
fot. Photogenica

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie”,  które odbędzie się w terminie od 6 marca do 15 kwietnia 2019 r. Zapraszamy do udziału specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka.

Celem szkolenia jest:

  1. Wsparcie merytoryczne pracowników PDN, PPP oraz specjalistów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
  2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
  2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE do 1 kwietnia 2019 r. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Szkolenie jest bezpłatne.

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa