Pierwsze szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”

W dniach 27–28 kwietnia w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji odbyło się pierwsze z trzech planowanych szkoleń „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych przez kuratorów oświaty.

Szkolenie otworzyła dr Beata Jancarz-Łanczkowska, Wicedyrektor ORE. Witając zaproszonych gości, zwróciła uwagę na kluczową rolę Ośrodka we wdrażaniu reformy edukacji. Została poruszona również kwestia zmian w zakresie tworzenia programu wychowawczo-profilaktycznego jako odpowiedzi na potrzeby współczesnej edukacji.

Joanna Wilewska, Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przedstawiła najważniejsze założenia reformy edukacji w aspekcie zmian dotyczących wychowania i profilaktyki. Podkreśliła znaczenie ustawy Prawo oświatowe oraz wskazała najważniejsze wątki zreformowanej podstawy programowej, obejmujące zagadnienia wychowania i profilaktyki, w tym wychowanie dzieci i młodzieży do wartości.

Wykład wprowadzający na temat istoty programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki wygłosił prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie). Podjęto rozważania na temat wspomagania dziecka w rozwoju i wspomagania rozwoju dziecka oraz programu wychowawczo-profilaktycznego, który ma być niejako przewodnikiem w działaniach podejmowanych na terenie szkoły.

Natomiast prof. dr hab. Marek Konopczyński (Uniwersytet w Białymstoku) przedstawił założenia dotyczące wychowania w szkole. Poruszone zostały tematy dotyczące szkoły jako instytucji wychowującej, lekcji wychowawczych oraz nauczyciela wychowawcy. Szkoła ma kreować tożsamość ucznia, rozwijać postawę solidaryzmu, otwartości na drugiego człowieka.

Obok wymienionych osób zajęcia prowadzili także: dr Wiesław Poleszak (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), dr Joanna Borowik i dr Marcin Kolemba (Uniwersytet w Białymstoku).

Uczestnicy mogli poszerzyć swoje kompetencje m.in. o następujące zagadnienia:

  • Diagnoza potrzeb rozwojowych i zagrożeń. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Tworzenie narzędzi diagnozy pracy szkoły w obszarach wychowania i profilaktyki oraz ich zastosowanie w badaniach diagnostycznych nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
  • Opracowywanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oraz jego modyfikacja na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań.
  • Treści i formy działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i placówki oraz ewaluacja osiągnięcia celów i procesu ich realizacji.
  • Skuteczne działania wychowawczo-profilaktyczne – rekomendowane programy profilaktyczne.

Podczas szkolenia w Ośrodku Rozwoju Edukacji przedstawione zostały najważniejsze kierunki zmian w zakresie wychowania i profilaktyki obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018:

  • podkreślenie, że „wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
  • wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo-profilaktycznych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
  • połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym;
  • uwzględnienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych i środowiskowych danej społeczności szkolnej w programie wychowawczo-profilaktycznym.

{phocagallery view=category|categoryid=364|limitstart=0|limitcount=300}

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa