Seminarium dla edukatorów programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

W dniach 16-18 maja 2011 roku w Sulejówku odbyło się seminarium dla edukatorów programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" na temat: Specyficzne problemy okresu dorastania nastolatków. Wychowanie i profilaktyka. Cz. I

 

Celem seminarium m.in. było podnoszenie kompetencji zawodowych edukatorów programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" oraz praca nad projektem „Zagubiona nastolatka” poprzez:

 1. Zaprezentowanie uczestnikom wybranych problemów okresu dorastania oraz specyfiki pracy z rodzicami i nauczycielami nastolatka.
 2. Zapoznanie edukatorów programu z założeniami projektu: „Zagubiona nastolatka”.
 3. Wypracowanie strategii działań na lata 2011-2012 w zakresie działań wychowawczo-profilaktycznych dotyczących okresu dorastania w ramach ogólnopolskiego programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".
 
16 maja   dr hab. Jacek Kurzępa prof. SWPS
Prezentacja wyników badań dotyczących zaburzeń zachowania nastolatek, w tym m. in. prostytucji nieletnich („galerianki”), systemu wartości młodzieży. Diagnoza zasobów edukacyjnych. Analiza aktualnych wyzwań wychowawczych stojących przed rodzicami, nauczycielami, osobami odpowiedzialnymi za wychowanie młodego pokolenia.
1. Kryzys adolescencji i sposoby wsparcia.
 • Adolescencja w kulturze postnowoczesnej.
 • Adolescencja w obszarach ryzyka.
 • Kryzysy adolescencyjne.
2. Tendencje i specyfika zmian w postawach, zachowaniach współczesnej młodzieży.
 • Wyznawane i preferowane wartości.
 • Czas wolny.
 • Relacje z otoczeniem.
 • Relacje z rodziną.
 • Relacje rówieśnicze.
 • Formy aktywności młodzieży.
 • Młodzi a Internet.
3. Warunki skutecznego dialogu wychowawczego.
4. Portret nauczyciela.
 
 
17 maja – dr Agnieszka Pisula
Specyficzne problemy okresu dorastania. Metody pracy z dziewczętami oraz omówienie profilaktyki zaburzeń zachowania nastolatek.
 1. Problemy psychiczne dorastających dziewcząt – epidemiologia, zagadnienia rozwojowe, typowe problemy okresu dorastania: wybuchy złości, problemy z jedzeniem, problemy z nauką, eksperymenty z substancjami psychoaktywnymi, wahania nastroju.
 2. Praca z rodzicami trudnych nastolatek – metody jakie pomagają rodzicom wychowywać adolescenta: metody komunikacji i negocjacji, konsekwencje, zasady, nagrody.
 3. Trudne nastolatki potrzebują granic – zasady konstruowania skutecznych kontraktów.
 4. Zbuntowana nastolatka – jak uchronić ją przed niebezpieczeństwami ryzykownych zachowań – elementy dialogu motywacyjnego.
 5. Nadpobudliwa nastolatka – metody pomagające jej lepiej funkcjonować, planować, uczyć się.
 6. Programy profilaktyczne: zapobiegania zachowaniom agresywnym i depresyjnym u młodzieży (omówienie struktury programów). Praca systemowa z rodzinami z nastolatkami z zaburzeniami zachowania.
 
18 maja mgr Joanna Sakowska, mgr Maria Talar
Projekt „Zagubiona nastolatka”.
Wypracowanie strategii działań na lata 20112012 zakresie wdrażania i upowszechniania ogólnopolskiego programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" oraz certyfikacji realizatorów.
Omówienie sprawozdań i samooceny edukatorów za 2010 rok.
 
Powołanie nowych koordynatorów wojewódzkich.
Sprawy organizacyjne, w tym m.in. certyfikacja realizatorów, bank realizatorów, materiały edukacyjne i metodyczne dla realizatorów.
 
 
 
Oprac.: Maria Talar

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa