Wspieranie polityki językowej Rady Europy

W Europie istnieje 40 języków państwowych i około 225 języków miejscowych. Te bogate dziedzictwo różnorodności języków i kultur jest cenną, wspólną wartością, którą należy chronić i kultywować. Główny wysiłek edukacyjny krajów członkowskich powinien być skierowany na przekształcenie tej różnorodności w źródło wzajemnego porozumienia i wzbogacania kulturowego co stanie się możliwe, gdy pokonamy bariery komunikacyjnej. Jedynie dobra znajomość nowożytnych języków europejskich wśród obywateli Europy może ułatwić komunikację i kontakty między ludźmi, mówiącymi różnymi językami, a tym samym pozwoli zwiększyć mobilność Europejczyków, przezwyciężyć przejawy uprzedzeń i dyskryminacji i ułatwi wzajemne zrozumienie się i nawiązanie współpracy. Prowadząc własną niezależną politykę edukacyjną kraje członkowskie powinny dążyć do większej spójności działań na poziomie paneuropejskim. A zatem cele działań politycznych, dotyczące języków nowożytnych to:
  • propagowanie wzajemnego zrozumienia i tolerancji, szacunku dla tożsamości i różnorodności kulturowej przez skuteczną komunikację między narodami,
  • pielęgnowanie i rozwijanie bogactwa i zróżnicowania europejskiego życia kulturalnego przez szerszą wzajemną znajomość języków narodowych i regionalnych, także tych rzadziej używanych i nauczanych,
  • zapewnienie możliwości stałego rozwijania umiejętności porozumiewania się ponad barierami językowymi i kulturowymi- uwzględniając potrzeby różnojęzycznej i wielokulturowej Europy.  
 
Dodatkowo należy pamiętać o zaleceniach programu barcelońskiego, wśród których znajdują się takie się priorytety jak:
  • wspieranie „nauki języków przez całe życie” i dbanie o jej jakość,
  • poprawa sytuacji nauki języków w szkołach i wprowadzenie powszechnego obowiązku nauki języków według zasady: „język ojczysty i dwa języki obce” (możliwie od najmłodszych lat)
  • promocja w środowiskach lokalnych potrzeby nauki języków obcych.

Więcej informacji o polityce językowej w krajach europejskich można znaleźć w artykule prof. Hanny Komorowskiej pt: „Polityka językowa – warianty rozwiązań w krajach europejskich”.

Polityka językowa – warianty rozwiązań w krajach europejskich

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa