Program nauczania języka francuskiego

Publikacja skierowana jest do nauczycieli języka francuskiego prowadzących nauczanie w klasach wstępnych dwujęzycznych liceum ogólnokształcącego i technikum, a także do uczniów i ich rodziców. Zaprezentowano w niej program nauczania języka obcego nowożytnego odnoszący się do wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego i zasad Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Realizacja programu ma prowadzić do osiągnięcia przez uczniów poziomu A2+/B1. Proponowane rozwiązania opierają się na założeniach konstruktywizmu pedagogicznego, teorii „pięciu umysłów przyszłości” i teorii „inteligencji wielorakich”. Autorka prezentuje procedury osiągania celów wychowania i kształcenia na lekcjach języka francuskiego, a także wskazuje rozmaite techniki i formy pracy służące efektywności nauczania i aktywizacji uczniów. Zwraca również uwagę na różne możliwości w zakresie oceniania uczniów oraz zaspokajania ich zindywidualizowanych potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa