Niebieskie Karty w oświacie

Niebieskie Karty w oświacie

11 września 2013

Szkolenia

Kursy doskonalące online dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka nt. Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.

Celem szkolenia jest:

 1. Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
 2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Główne treści kształcenia obejmują:

 1. Problem przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci.
 2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Jest to kurs 35-godzinny, który składa się z 5 modułów obejmujących następujące zagadnienia:

 1. Rodzina z problemem przemocy. Mechanizmy. Podstawowe pojęcia.
 2. Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem przemocy.
 3. Rozpoznawanie przemocy wobec dziecka.
 4. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadania pracowników oświaty.
 5. Postępowanie w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka.

W latach 2018–2020 w szkoleniach e-learningowych uczestniczyło 1118 osób.

W szkoleniach stacjonarnych w latach 2012–2017 w 8 edycjach uczestniczyło 181 osób. Celem szkoleń było przygotowanie kadry do prowadzenia szkoleń dla specjalistów szkolnych w zakresie prowadzenia efektywnej interwencji w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia na terenie szkoły.

11 września 2013

Obowiązujące akty prawne

Niniejszy wykaz zawiera spis najważniejszych aktów prawnych z punktu widzenia problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie – jest materiałem pomocniczym i informacyjnym – nie jest źródłem prawa.

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), w tym zmiana wprowadzona ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842). Źródło: ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245). Źródło: ISAP
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dz. U. Nr 50, poz. 259). Źródło: ISAP
 4. Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022. Źródło: ISAP
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81, poz. 448). Źródło: ISAP
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 201, poz. 1334). Źródło: ISAP
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz.U. 2021 poz. 1107). Źródło: ISAP
 8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Źródło: ISAP
11 września 2013

„Niebieskie Karty” w oświacie – materiały do pobrania

Polecamy państwa uwadze poradnik dla pracowników oświaty dotyczący zjawiska przemocy w rodzinie pt. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole”. Poradnik zawiera opracowania przygotowane przez zespół profesjonalistów na temat różnych aspektów krzywdzenia dzieci w rodzinie – rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka. Szczegółowo omawia formy krzywdzenia dzieci, charakterystyki ofiar i sprawców, konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Zawiera także opis regulacji prawnych i możliwości interwencji podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz wzory pism procesowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa