Pilotaż dla samorządów – materiały szkoleniowe

I Moduł szkoleniowy

 1. Analiza stanu lokalnej oświaty-metoda SWOT. Opracowanie: Marcin Wojtkowiak i Aleksandra Kuźniak
 2. Analiza SWOT – łączenie elementów, tworzenie strategii. Opracowanie: Marcin Wojtkowiak i Aleksandra Kuźniak
 3. Edukacja siłą napędową rozwoju gminy/powiatu. Opracowanie: Marcin Wojtkowiak
 4. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Opracowanie: Dorota Jastrzębska
 5. Kompetencje kluczowe w edukacji. Opracowanie: Anna Jurewicz
 6. Kompetencje kluczowe – definicje i opis 
 7. Jakie są nasze szkoły? Diagnoza stanu lokalnej oświaty. Opracowanie Urszula Blicharz
 8. Szkoła jako organizacja ucząca się. Część I Szkoła na miarę XXI wieku. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz i Zofia Domaradzka – Grochowska

 II Moduł szkoleniowy

 1. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 1. Jak w zarządzanych przez JST szkołach/przedszkolach rozwijane są kompetencje kluczowe uczniów? Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 2. Kompleksowe wspomaganie szkół –narzędzie wspierające budowanie jakości pracy szkoły. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 3. Kompleksowe wspomaganie szkół – implementacja wykładu.  Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 4. Edukacja w strategicznych dokumentach rozwoju kraju. Opracowanie: Liliana Zientecka
 5. Istota i rola zarządzania strategicznego. Budowanie planu strategicznego- struktura dokumentu. Opracowanie: Ewa Halska
 6. Budżet, jako środek do realizacji strategii – jakoś czy jakość. Lokalna polityka oświatowa w realizacji zadań oświatowych. Opracowanie: Liliana Zientecka
 7. Diagnoza stanu lokalnej oświaty w oparciu o wskaźniki oświatowe. Część I – Omówienie wybranych wskaźników dla JST uczestniczących w szkoleniu. Część II – Diagnoza stanu lokalnej oświaty a analizy SWOT. Opracowanie: Dorota Jastrzębska
 8. Diagnoza lokalnej oświaty w JST. Wskaźniki oświatowe i edukacyjne oraz ich wykorzystanie przez JST. Opracowanie: Aleksandra Kuźniak

III Moduł szkoleniowy

 1. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 2. Prezentacja wniosków z diagnozy. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 2. Uspołecznienie procesu edukacji. Opracowanie: Ewa Halska
 3. Dyrektor szkoły gospodarzem procesu wspomagania. Opracowanie: Dorota Pintal
 4. Zarządzanie zmianą – umiejętność rozpoznawania reakcji na zmianę. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 5. Plan strategiczny a proces wspomagania szkół/placówek oświatowych. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz i Zofia Domaradzka- Grochowalska
 6. Spotkanie dialogowe o oświacie w JST. Przygotowanie zadania wdrożeniowego nr 3. Opracowanie: Anna Jurewicz
 7. Akty prawne obowiązujące od 1 września 2017 roku. Opracowała: Ewa Halska

IV Moduł szkoleniowy

 1. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 3. Prezentacja wniosków ze spotkania dialogowego. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz
 2. Budowa planu strategicznego – formułowanie celów. Opracowanie: Maria Utracka
 3. Karta celu SMART – załącznik
 4. Elementy budowy planu strategicznego – załącznik
 5. Przykłady planów strategicznych – plusy i minusy, przykłady dobrych praktyk samorządowych. Opracowała: Dorota Pintal
 6. Przygotowanie zadania wdrożeniowego nr. 4. Opracowanie: Dorota Pintal

V Moduł szkoleniowy

 1. Przykładowy model podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Opracowanie: Liliana Zientecka
 2. Nowy paradygmat doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetle zmian prawnych – wykład. Opracowanie: Liliana Zientecka
 3. Wzór uchwały Rady Pedagogicznej – wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego. Opracowanie: Liliana Zientecka
 4. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – zajęcia warsztatowe. Opracowanie Katarzyna Zychowicz
 5. Wzór wniosku dyrektora szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli w danym roku szkolnym. Opracowanie Katarzyna Zychowicz
 6. Monitorowanie wdrażania planów strategicznych. Opracowanie: Maria Utracka
 7. Opracowanie katalogu „kamieni milowych.” Opracowanie: Maria Utracka
 8. Omówienie zadania wdrożeniowego nr 4. Prezentacja wniosków ze spotkania dialogowego. Opracowanie: Dorota Tomaszewicz

Materiały pomocnicze

 1. Raport z przeprowadzonego procesu wspomagania w szkole/placówce (wzór)
 2. Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu wspomagania. Opracowanie: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz i Laura Piotrowska
 3. Metodyka projektu, jako podstawa realizacji rocznego planu wspomagania. Opracowanie: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz i Laura Piotrowska
 4. Sieci współpracy i samokształcenia. Opracowanie: Marianna Hajdukiewicz
 5. Zapewnianie jakości procesu wspomagania szkół w rozwoju. Opracowanie Jadwiga Wysocka i Marianna Hajdukiewicz
 6. Wzór planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół
 7. Strategie oświatowe polskich samorządów – raport. Opracowała: Aneta Sobotka
 8. Analiza powiatowych strategii oświatowych – raport. Opracował: David Toft
 9. Analiza powiatowych strategii oświatowych – prezentacja. Opracował David Tof
 10. Analiza gminnych strategii oświatowych – raport. Opracował: Rafał Stanek
 11. Analiza gminnych strategii oświatowych – prezentacja. Opracował Rafał Stanek
 12. Strategie oświatowe – tom 1 Biblioteczki Oświaty Samorządowej. Redakcja Anthony Levitas
 13. Przygotowanie strategii oświatowych – raport. Opracował: Krzysztof Chmura
 14. Mocne i słabe strony strategii oświatowych – prezentacja. Opracowała Aneta Sobotka
 15. Dobre praktyki w zakresie lokalnych strategii oświatowych – prezentacja. Opracowała: Liliana Zientecka
 16. Doświadczenie wdrażania strategii oświatowej – Gmina Goleniów
 17. Strategia oświatowa Miasta Tychy

Materiały szkoleniowe w wersji dostosowanej zostaną zamieszczone wkrótce.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa