Zarządzanie oświatą w samorządach − informacje o projekcie

Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów  

Cel projektu

Podniesienie kompetencji przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

Zakładane rezultaty/działania projektowe

 • rekomendacje do programów szkoleniowych i doradczych dla kadry JST wypracowane na podstawie diagnozy kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz diagnozy potrzeb samorządów w zakresie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów (gminy, miasta, powiaty),
 • opracowanie 6 programów szkoleniowych i doradczych wraz z obudową metodyczną dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych, wykorzystujących materiały wypracowane w projektach PO KL,
 • uruchomienie Grup Wymiany Doświadczeń dla przedstawicieli JST (sieci współpracy), grupa gmin wiejskich, grupa gmin miejskich i grupa powiatowa,
 • objęcie wsparciem, w ramach pilotażu programów szkoleń, 30 jednostek samorządu terytorialnego (szkolenie i doradztwo w procesie tworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych),
 • szkolenie i doradztwo 90 przedstawicieli kadry kierowniczej JST w ramach pilotażu programów szkoleniowych,
 • 27 opracowanych przez JST lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych (strategii oświatowych),
 • uruchomienie i moderowanie forum dla przedstawicieli JST oraz uruchomienie Wirtualnego Inkubatora Innowacji Edukacyjnych.

Adresaci projektu

Grupą docelową są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe szczebla gminy i powiatu, a w szczególności;

 • osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie,
 • pracownicy operacyjni realizujący zadania z zakresu oświaty w JST, tj. dyrektorzy/ naczelnicy wydziałów oświaty, inspektorzy ds. oświaty, skarbnicy, pracownicy zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi oraz pracownicy zespołów ekonomiczno- administracyjnych szkół,
 • oraz radni z komisji oświaty i przedstawiciele partnerów społecznych – organizacji, stowarzyszeń, fundacji działających na rzecz lokalnej oświaty.

Wartość dodana projektu

 • integracja środowiska samorządowego,
 • promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą,
 • stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami,
 • organizacja warunków umożliwiających wzajemne uczenie się samorządowców,
 • wykorzystywanie samorządowych przykładów dobrych praktyk.

Czas trwania projektu

od 18 kwietnia 2016 do 31 maja 2018 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0003/15

Wartość projektu: 2 917 248,17 zł.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 458 656,76 zł.

Partner w projekcie:

Związek Miast Polskich

Działania po zakończeniu projektu pozakonkursowego:

Wypracowane w projekcie rezultaty zostaną wykorzystane w projektach konkursowych, w ramach, których realizowane będą szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej JST w procesie tworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług edukacyjnych.

 • Termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2017r.
 • Alokacja na projekty konkursowe: 6 000 000,00 zł. (nabór wniosków konkursowych przez 24 mc.)

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa