Harmonogramy działań rozwojowych (HDR)

Efektem działań projektowych realizowanych w ramach dwóch pilotaży, tj.

  • pilotażu modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz
  • pilotażu modelu systemu doskonalenia, wsparcia i rozwoju pracowników JST

było przygotowanie przez uczestniczące w nich samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR-ów). Zakres opracowanych HDR-ów obejmuje jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał organowi największe trudności.

Harmonogramy Działań Rozwojowych zostały opracowane według przekazanego samorządowcom wzoru zawierającego określone (niezbędne) elementy. Wszystkie przygotowane w ramach pilotaży HDR-y zostały poprzedzone pełnym cyklem doradztwa, na który składały się:

  • wybór obszaru wsparcia przez JST,
  • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
  • opracowanie harmonogramu działań rozwojowych,
  • wyznaczenie kierunków wdrożenia, w tym wybór narzędzi i rozwiązań zarządczych.

Prezentujemy łącznie 44 opracowanych harmonogramów działań rozwojowych.

Harmonogramy opracowane w pierwszym pilotażu (modelu doradztwa dla JST) zostały pogrupowane według typów jednostek samorządu terytorialnego, tj. harmonogramy gmin wiejskich, harmonogramy gmin miejsko-wiejskich, harmonogramy gmin miejskich oraz powiatów.

Harmonogramy opracowane w pilotażu modelu systemu doskonalenia, wsparcia i rozwoju pracowników JST – zostały pogrupowane według regionów na terenie których funkcjonują poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (pilotaż realizowany był w 3 regionach; województwo lubelskie, województwo wielkopolskie i województwo śląskie.

Opracowane przez samorządy uczestniczące w pilotażach, HDR-y będą stanowić podstawę podjęcia działań wdrożeniowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Każdy z harmonogramów przewiduje inny okres realizacji, nie mniej planujemy przeprowadzenie monitoringu wdrażania opracowanych HDR-ów. Wyniki monitoringu zostaną przedstawione w formie raportu na stronie internetowej projektu.

Wdrożenie harmonogramów podsumowane zostanie w formie (do wyboru przez JST);

  • opisu dobrej praktyki samorządowej,
  • studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
  • minireportażu z wywiadem.

Najciekawsze podsumowania wdrożeń opracowanych HDR-ów zostaną upowszechnione na stronie projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z HDR-ami opracowanymi przez samorządy, stanowią one, bowiem przykład praktycznego radzenia sobie samorządowców z wyzwaniami, jakie napotykają w swojej pracy. Są także przykładem – wykorzystania elementów planowania strategicznego w zarządzaniu oświatą na poziomie lokalnym. Mechanizm uruchamiania działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów – od diagnozy do wdrożenia zaplanowanych działań – przynosi bardziej wymierne efekty niż praca opierająca się na intuicji pracowników i nieprzemyślanych decyzjach.

Harmonogramy opracowane w ramach pilotażu modelu doradztwa dla JST:

Harmonogramy działań rozwojowych gmin wiejskich:

Harmonogramy działań rozwojowych gmin miejskich:

Harmonogramy działań rozwojowych powiatów:

Harmonogramy działań rozwojowych gmin miejsko-wiejskich:

Kolejne HDR-y będą zamieszczane sukcesywnie – po redakcji merytorycznej i korekcie językowej.

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa