Harmonogramy działań rozwojowych (HDR-y) przygotowane przez samorządy uczestniczące w doradztwie dla JST

Źródło: AdobeStock
Źródło: AdobeStock

W ramach projektu, od września 2022 roku do 31 maja 2023roku zrealizowaliśmy cykliczne działanie pn. Doradztwo dla JST adresowane do kilkuosobowych zespołów reprezentujących 20 jednostek samorządu terytorialnego. Efektem podjętych działań było przygotowanie przez uczestniczące w nich samorządy harmonogramów działań rozwojowych (HDR-ów) w obszarze oświaty. Zapraszamy do zapoznania się z HDR-ami.

Celem realizowanego przez 8 miesięcy doradztwa było wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19. Usługa doradcza realizowana była zgodnie z modelem Doradztwa dla JST opracowanym w projekcie; w następujących formach;

 • spotkań informacyjno-konsultacyjnych (otwierające i podsumowujące),
 • szkoleń warsztatowych (dwie tury szkoleń),
 • doradztwa realizowanego w siedzibach JST (spotkania w siedzibach JST),
 • doradztwa zdalnego (w tym spotkań on-line).

Pełny cykl doradztwa składał się z;

 • wyboru obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnozy potrzeb oraz wyboru priorytetów rozwojowych,
 • opracowania harmonogramu działań rozwojowych (HDR-u),
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań.

Efektem przeprowadzonego doradztwa było:

 1. dokonanie diagnozy potrzeb JST po okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nauki zdalnej oraz wybór aktualnych priorytetów rozwojowych;
 2. zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą
  w obszarze wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego (wybór jednego z 12 obszarów) poprzez ich zaplanowanie w formie harmonogramu działań rozwojowych (HDR-u).

Zakresy opracowanych HDR-ów obejmują jeden z wybranych przez JST obszarów (z 12 opracowanych), który zdaniem organu prowadzącego i uczestniczących w doradztwie dyrektorów szkół/placówek – po przeprowadzonej diagnozie – sprawiał największe trudności.

Harmonogramy Działań Rozwojowych zostały opracowane według przekazanego samorządowcom wzoru zawierającego określone (niezbędne) elementy. Wszystkie przygotowane HDR-y zostały poprzedzone pełnym cyklem doradztwa, na który składały się:

Prezentujemy łącznie 20 opracowanych harmonogramów działań rozwojowych.

Opracowane przez samorządy, HDR-y stanowią podstawę podjęcia działań wdrożeniowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wdrożenie harmonogramów podsumowane zostanie w formie (do wyboru przez JST);

 • opisu dobrej praktyki samorządowej,
 • studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
 • minireportażu z wywiadem.

Najciekawsze podsumowania wdrożeń opracowanych HDR-ów zostaną upowszechnione na stronie projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z HDR-ami opracowanymi przez samorządy, stanowią one,  przykład praktycznego radzenia sobie samorządowców z wyzwaniami, jakie napotykają w swojej pracy. Są także przykładem – wykorzystania elementów planowania strategicznego w zarządzaniu oświatą na poziomie lokalnym. Mechanizm uruchamiania działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów – od diagnozy do wdrożenia zaplanowanych działań – przynosi bardziej wymierne efekty niż praca opierająca się na intuicji pracowników i nieprzemyślanych decyzjach.

Harmonogramy działań rozwojowych (HDR-y) opracowane przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Doradztwie dla JST (2022-2023)

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa