Pilotaż dla samorządów – zadania wdrożeniowe

Zadanie wdrożeniowe nr 4

Zorganizujcie w swojej gminie spotkanie dialogowe (z dużym gronem interesariuszy; dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd.), na którym przedstawicie opracowany projekt planu strategicznego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Celem spotkania będzie omówienie opracowanego planu i dyskusja nad jego zapisami. Dobrze przygotujcie się do realizacji tego zadania.  Podsumujcie to spotkanie i przygotujcie krótką prezentację wniosków ze spotkania, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, film, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia/prezentacje przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 


 

Zadanie wdrożeniowe nr 3

Zorganizujcie w swojej gminie spotkanie dialogowe (z dużym gronem interesariuszy; dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd.) poświęcone rozwojowi szkół i kompetencji kluczowych uczniów dzięki wdrożeniu modelu procesowego wspomagania szkół/placówek. Podsumujcie to spotkanie i przygotujcie krótką prezentację wniosków ze spotkania, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, film, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe prezentacje przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 


 

Zadanie wdrożeniowe nr 2 (dwa warianty)

Wariant 1:

Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane w procesowym wspomaganiu szkół/placówek w gminie, z uwzględnieniem następujących obszarów (wybierzcie dwa):

  1. Zasoby ludzkie, wiedza (kapitał ludzki)
  2. Infrastruktura
  3. Zasoby społeczne i demograficzne (w tym kapitał społeczny)
  4. Środki finansowe
  5. Instytucje i procedury, uwarunkowania (rozwiązania) organizacyjne
  6. Potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności, potencjał do działania
  7. Dotychczasowe działania i ich rezultaty

Dane zbierzcie w formie elektronicznej. Dokonajcie ich agregacji w taki sposób, aby umożliwiały analizę i interpretację oraz wyciągniecie wniosków (tabela, wykres itp.) Przygotujcieprezentację zebranych informacji w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

Wariant 2:  

Dokonajcie diagnozy lokalnych zasobów, które mogą zostać wykorzystane przy opracowywaniu planu strategicznego gminy. Z dwóch wybranych obszarów (wskazanych powyżej) wybierzcie dane, które będą potrzebne do wyliczenia wskaźników (po dwa dla każdego obszaru). Dane zbierzcie w formie elektronicznej. Wyliczcie wskaźniki, dokonajcie ich analizy i interpretacji oraz wyciągnijcie wnioski (tabela, wykres itp.) Przygotujcieprezentację multimedialną zawierającą zebrane informacje. Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 


Zadanie wdrożeniowe nr 1

Zbierzcie informację od dyrektorów szkół/placówek, w jaki sposób w szkołach/placówkach przez nich zarządzanych rozwijane są kompetencje kluczowe u uczniów. Przygotujcie prezentację zebranych informacji, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 5-minutowe wystąpienia przedstawicieli poszczególnych samorządów.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa