Programy i materiały szkoleniowe

Programy szkoleniowo-doradcze wraz z obudową metodyczną (III części)  

Biorąc pod uwagę istotę zadań oświatowych wykonywanych przez samorządowców, przygotowanie materiałów szkoleniowych zostało ukierunkowane na doskonalenie ich kompetencji w zakresie zarządzania strategicznego służącego rozwojowi szkół oraz kompetencji kluczowych uczniów. Efektem uczestnictwa w projektach jest zbudowanie koalicji na rzecz rozwoju edukacji w środowisku lokalnym, opracowanie planu strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu, jakim jest doskonalenie nauczycieli w formie kompleksowego wspomagania.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” przygotował materiały szkoleniowe w postaci:

„Program szkoleniowo-doradczy” składa się z pięciu modułów. Każdy moduł trwa 3 dni i realizowany jest w ramach ok. 20 godzin dydaktycznych. Wstępnie opracowano 6 programów adresowanych do pracowników poszczególnych typów JST (gminy wiejskie, miejskie i powiaty) oraz do dwóch grup adresatów – kadry kierowniczej i do pracowników operacyjnych. Jednak ze względu na fakt, że wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane jest do zespołów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST, zdecydowano, aby do obu grup adresowych kierowany był jeden wspólny program.

Istotne jest, aby w skład zespołów uczestniczących w szkoleniach weszły zarówno osoby zarządzające, jak i osoby bezpośrednio wykonujące zadania, co może przyczynić się do usprawnienia komunikacji i współpracy także w samych jednostkach samorządu terytorialnego w procesie tworzenia rozwiązań strategicznych oraz przyspieszyć ich wdrażanie. Wspólna praca doprowadzi do większej integracji osób odpowiedzialnych za sprawy oświaty i zbliży ich punkty widzenia na oświatę.

Rozszerzeniem „Programu” jest „Przewodnik metodyczny”, dedykowany ekspertom/trenerom prowadzącym cykl działań szkoleniowo-doradczych dla JST. „Przewodnik” w szczegółowy sposób odnosi się do programów szkoleniowo-doradczych adresowanych do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Uwzględnia różnice w podejściu do poszczególnych zagadnień, wynikających z typu jednostki samorządu terytorialnego.

„Przewodnik”, tak jak i „Program szkoleniowy” podzielony jest na pięć modułów.  Każdy moduł opisany w „Przewodniku” zawiera:

  • schemat ukierunkowany na pytanie „Co nas przybliża do planu strategicznego?”, w którym wyodrębnione są wiodące zagadnienia danego modułu;
  • ramowy program z podziałem na sesje, tematykę i czas trwania;
  • założenia teoretyczne ukierunkowane na uzasadnienie ważności podejmowanego tematu oraz wskazujące powiązania pomiędzy treściami poszczególnych modułów;
  • cele ogólne i szczegółowe odnoszące się do poszczególnych sesji realizowanych w ramach danego modułu;
  • rekomendowane metody i sposoby pracy;
  • w wybranych sesjach znalazły się odnośniki do przykładów praktycznych zastosowań omawianych treści programowych, poprzez wskazanie tytułu i numeru praktyki, która została opisana w części „Przewodnika” zatytułowanej „Przykłady praktycznych zastosowań omawianych treści programowych”;
  • w wybranych sesjach znalazły się odnośniki do przykładów scenariuszy zajęć, poprzez wskazanie tytułu i numeru scenariusza, który został opisany w części „Przykładowe scenariusze do programu”.

Opis każdego modułu zakończony został podsumowaniem najistotniejszych treści poruszanych w trakcie jego realizacji. Między modułami zaplanowane są praktyczne zadania wdrożeniowe do zrealizowania w macierzystych jednostkach. Osoby wydelegowane do uczestnictwa w szkoleniu będą miały możliwość wypracowania materiałów dotyczących ich jednostki oraz podjęcia prób zaimplementowania rozwiązań w macierzystej jednostce. Konstrukcja „Programu szkoleniowo-doradczego” umożliwia również uczestnikom wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Ostania część cyklu prezentuje „Wdrożone praktyki samorządowe w zakresie kompleksowego wspomagania szkół”. W ramach materiałów szkoleniowych – do wykorzystania na szkoleniach z samorządowcami – przygotowane zostały także filmy z samorządowymi przykładami dobrych praktyk, które zamieszczone są na stronie projektu pozakonkursowego pod banerem o tej samej nazwie. Filmy „Samorządowe przykłady dobrych praktyk” prezentują rozwiązania wdrożone w związku z uczestnictwem JST w pilotażu realizowanym w ramach ww. projektu pozakonkursowego. Ich celem jest upowszechnienie i promocja innowacyjnych pomysłów w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Filmy pokazują, w jaki sposób samorządy mogą wspierać szkoły w rozwoju oraz kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów. Wskazują na korzyści wynikające z podjętych działań oraz zachęcają do skoordynowania działań z zakresu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa