Samorządy rozwijają szkoły i kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży

W projekcie pozakonkursowym „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” w latach 2016–2018 przeprowadzone zostały szkolenia i doradztwo adresowane do przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki (kadry jednostek samorządu terytorialnego – JST) ukierunkowane na wsparcie szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane było do dwu-, trzyosobowych zespołów przedstawicieli JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych, a jego rezultatem było powstanie lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów dla 31 jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowane przez samorządowców lokalne plany strategiczne będą stanowić podstawę podjęcia działań wspomagających w szkołach i placówkach oświatowych od września roku szkolonego 2018/2019. Realizacja działań będzie zgodna ze stworzonym w 2013 r. nowym system wspomagania szkół. Aktualnie trwają prace przygotowawcze (głównie diagnostyczne) niezbędne do rozpoczęcia kompleksowego procesowego wspomagania szkół/placówek w oparciu o opracowany plan rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół
w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Uczestniczące w szkoleniach JST (31) wskazały 261 szkół/placówek, które objęte zostaną procesowym wspomaganiem – poniżej lista szkół objętych procesem wspomagania.

Wspomaganie szkół i przedszkoli oznacza działanie prowadzone zgodnie z:

  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591);
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199, z późn.zm.);
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

Zgodnie z ww. zapisami prawa wspomaganie jest procesem długofalowym (trwa co najmniej
7 miesięcy). Polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z jej potrzeb. Wspomaganie obejmuje:

  1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Proces wspomagania szkół i przedszkoli może być realizowany przez: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych (obowiązek taki nakładają na ww. pracowników przytoczone powyżej zapisy prawa), ale także przez trenerów, ekspertów, szkoleniowców, nauczycieli itp. funkcjonujących na rynku szkoleń i zatrudnionych do tych zadań przez organy prowadzące szkoły. Decyzja o wyborze osób realizujących procesowe wspomaganie należy do jednostki samorządu terytorialnego oraz dyrektorów poszczególnych szkół/placówek.

JST dzięki opracowanym planom rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów zaplanowały działania związane z realizacją procesowego wspomagania w szkołach i placówkach. Po zakończeniu działań wspomagających podsumują rezultaty tych działań w obszarach, których dotyczyła interwencja. Efekty/rezultaty wspomagania szkół i placówek to zmiany w sposobie pracy, a także korzyści, jakie szkoły i placówki zyskują w wyniku działań realizowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania i przedstawicieli JST ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Mamy nadzieję, że doświadczenia jednostek samorządu terytorialnego, które jako pierwsze podjęły działania na rzecz rozwoju szkół/placówek oraz kształcenia kompetencji kluczowych swoich uczniów, będą służyć innym JST zaangażowanym w rozwój lokalnych systemów oświaty.

Lista szkół/placówek objętych procesem wspomagania

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa