Lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół

W projekcie pozakonkursowym „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – I etap” od kwietnia 2016 do marca 2018 r. realizowane były szkolenia i doradztwo adresowane do przedstawicieli organów prowadzących szkoły/placówki w zakresie wsparcia szkół w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane było do dwu-, trzyosobowych zespołów przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych, a jego rezultatem było powstanie lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych dla 30 jednostek samorządu terytorialnego.

Lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół zostały opracowane według przekazanego wzoru zawierającego określone (niezbędne) elementy. Wszystkie przygotowane w ramach pilotażu plany zostały poprzedzone debatami oświatowymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wzór planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół

Powstały dwa rodzaje planów strategicznych:

  • plany o szerokim zakresie planowanych działań oświatowych w JST (rozwój oświaty, w tym zaplanowanie działań JST w zakresie wspomagania szkół w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych uczniów);
  • plany o węższym zakresie planowanych działań oświatowych (ograniczające się do zaplanowania działań JST w zakresie wspomagania szkół w obszarze rozwoju kompetencji kluczowych uczniów).

Integralną częścią opracowanych planów są harmonogramy działań związanych z wdrożeniem w podległych szkołach i placówkach procesowego wspomagania.

Poniżej prezentujemy 30 opracowanych w pilotażu lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół. Plany zostały pogrupowane według typów jednostek samorządu terytorialnego, tj. plany gmin wiejskich, plany gmin miejsko-wiejskich, plany gmin miejskich oraz plany powiatów.

Lokalne plany strategiczne opracowane przez samorządy uczestniczące w pilotażu będą stanowić podstawę podjęcia działań wspomagających w szkołach i placówkach oświatowych od września roku szkolnego 2018/2019.

Pod koniec roku 2018 (w listopadzie – grudniu) zostanie przeprowadzony monitoring wdrażania opracowanych planów. Wyniki monitoringu zostaną przedstawione w formie raportu na stronie internetowej projektu.

 

Plany gmin wiejskich

Plany gmin miejsko-wiejskich

Plany gmin miejskich

Plany powiatów

Ostatnia aktualizacja: 6 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa