E-szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki” – rejestracja od 26 lipca do 24 sierpnia 2023

fot. Fotolia
fot. Fotolia
fot. Fotoliafot. Fotolia

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 2 do 31 sierpnia 2023 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), specjalistów szkolnych, pracowników kuratoriów oraz nauczycieli, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji pracowników oświaty w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole/placówce oświatowej. Uczestnicy będą też mogli zapoznać się z najnowszą literatury dotyczącą omawianych zagadnień, w tym wyników badań i analiz, wyzwań, wniosków i rekomendacji dla wychowania, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
4. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
5. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter
samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną
w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich
materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE do 24 sierpnia
2023 r. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową
zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-
learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia
w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
w szkole.

Rejestracja na szkolenie

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa