Szkolenia stacjonarne dla kadry JST – różne tematy

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Kontynuujemy cykl szkoleń dla kadry JST, których tematyka wynika z bieżących potrzeb samorządowców zdiagnozowanych w ramach systematycznie prowadzonej ewaluacji  wszystkich form doskonalenia. W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2023 roku serdecznie zapraszamy kadrę JST na szkolenia stacjonarne.

Celem ogólnym szkoleń jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Proponujemy następujące tematy szkoleń:

  • 26- 27 kwietnia 2023r. „Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do systemu informacji oświatowej w kontekście naliczania subwencji oświatowej,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
  • 8–9 maja 2023r. „Organizacja i finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli i zadań specjalistów. Rozwiązania prawne i praktyczne. Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
  • 18-19 maja 2023r„ „Organizacja i finansowanie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem roli i zadań specjalistów. Rozwiązania prawne i praktyczne hotel HP Park w Warszawie, ul. Heroldów 1B
  • 15-16 czerwca 2023r. „Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do systemu informacji oświatowej w kontekście naliczania subwencji oświatowej,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Ponadto, planujemy szkolenia w terminach;  13-14 czerwca, 14-15 czerwca oraz 19-20 czerwca 2023r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Aktualnie trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawców szkoleń. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie następujących zagadnień: zmian prawa i jego implikacji praktycznych w zakresie postępowania awansowego na stopień nauczyciela mianowanego, oceny pracy dyrektora szkoły/placówki w ramach kompetencji i uprawnień organu prowadzącego, organizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki.

Planujemy także uruchomienie szkoleń stacjonarnych w lipcu 2023r. O tematyce i naborze na lipcowe szkolenia będziemy Państwa informować w czerwcu br.

Wszystkie szkolenia trwają 2 dni; pierwszego dnia rozpoczynają się o godzinie 12.00, dnia drugiego kończą się o godz. 13.00. Każde szkolenie trwa 2 dni (razem 12 godzin dydaktycznych) plus przerwy ustalone przez prowadzącego szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników – 35 osób w grupie.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu prawa oświatowego i finansowego. Wszystkie realizowane szkolenia umożliwiają uczestnikom dyskusję oraz wyminę doświadczeń na poruszane tematy.

Szkolenia adresowane są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z realizacją zadań oświatowych.

Elektroniczne formularze zapisu

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570-83-42

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Serdecznie zapraszamy !

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa