Moduł prawny. Przygotowanie do roku szkolnego 2022/2023. Nowe rozwiązania prawne i ich implikacje praktyczne – szkolenia on-line dla dyrektorów szkół/placówek

©-pixelery.com-/Photogenica
©-pixelery.com-/Photogenica

Zadania związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w kalendarzu dyrektora łączą się z zadaniami, które jest on obowiązany zrealizować w ramach kończącego się 31 sierpnia bieżącego roku szkolnego. W terminarz zadań dyrektora, w tym okresie, wpisuje się wiele działań, które muszą być wykonane terminowo, efektywnie i zgodnie z obowiązującym prawem. Wobec wielu wprowadzonych i sygnalizowanych zmian prawa, w tym w szczególności prawa oświatowego, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenia, podczas których omówione zostaną i uporządkowane kwestie związane z praktycznym stosowaniem prawa w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną propozycje dotyczące również dokumentowania realizacji tych zadań.

Adresaci: dyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cele ogólne:

 • wsparcie dyrektorów szkół/placówek w organizacji i realizacji zadań związanych z zakończeniem mijającego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
 • doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie praktycznej realizacji i dokumentowania określonych prawem stałych i nowych zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem kierowanej przez nich jednostki na przełomie lat szkolnych – zakończenie starego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Uczestnik szkolenia:

 • zna obowiązujący stan prawny dotyczący przepisów prawa w zakresie realizacji zadań szkoły lub placówki,
 • wie, jakie akty prawa są aktualnie na etapie procedowania w celu wprowadzenia ich do obowiązującego porządku prawnego w zakresie funkcjonowania szkoły lub placówki w poszczególnych obszarach jej pracy,
 • zna dokumenty jakie są wymagane przepisami prawa w różnych aspektach pracy szkoły lub placówki,
 • potrafi prawidłowo modyfikować i konstruować dokumenty szkolne zgodne z obowiązującym prawem oraz kierunkami polityki oświatowej państwa,
 • ma świadomość wpływu jakości podejmowanych przez siebie decyzji na sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki w obszarze tworzenia dokumentacji obowiązującej w kierowanej przez niego jednostce oświatowej.

Czas trwania szkoleń on-line: 6 godzin dydaktycznych.

Maksymalna liczba uczestników – 25 osób w grupie.

Szkolenie realizowane jest na platformie ZOOM.

Terminy szkoleń:

 • 17 sierpnia
 • 18 sierpnia
 • 22 sierpnia
 • 24 sierpnia
 • 25 sierpnia
 • 26 sierpnia
 • 30 sierpnia

Rekrutacja na szkolenie on-line.

W sierpniu kontynuujemy także szkolenia on-line w dwóch innych tematach:

 • Moduł prawny. Dokumentacja dyrektora szkoły, w tym nadzoru pedagogicznego, realizacji podstawy programowej, pracy zdalnej itp. Rozwiązania prawne i praktyczne (12 godzin),

w terminach:

 • 17–18 sierpnia,
 • 22–23 sierpnia,
 • 24–25 sierpnia,
 • 29–30 sierpnia.

Rekrutacja na szkolenie on-line.

 • Moduł zarządzanie kryzysowe. Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole – sposoby reagowania, procedury (12 godzin), w terminach:
 • 17–18 sierpnia,
 • 24–25 sierpnia.

Rekrutacja na szkolenie on-line.

W sprawach rekrutacji i organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Zapraszamy!

Szkolenia on-line organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa