Praca zdalna pracowników wydziałów oświaty – raport z badań

©-chormailhotmail.com/Photogenica
©-chormailhotmail.com/Photogenica

Zapraszamy do lektury przygotowanego przez Związek Miast Polskich raportu z badania ankietowego pracowników wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego diagnozy pracy zdalnej. Celem badania była analiza organizacji pracy zdalnej pracowników ww. wydziałów JST w okresie pandemii, w zakresie: warunków pracy, komunikacji on-line, korzystania z zasobów on-line, współpracy z dyrektorami oraz innymi pracownikami szkół i placówek. Raport kończy się rekomendacjami do wykorzystania w dalszej pracy.

Raport powstał na podstawie analizy danych uzyskanych z badania ankietowego, przeprowadzonego w formie online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Forms, które trwało od 7 do 15 maja 2021 r. Ankieta była całkowicie anonimowa, zawierała 21 pytań (otwartych oraz wyboru). W badaniu udział wzięło 180 osób − pracowników zajmujących się oświatą w urzędach miast, gmin oraz w starostwach powiatowych. Wśród respondentów 57% stanowili pracownicy dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), a 43% – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST)
do 500 tys. mieszkańców. Liczba badanych w podziale na małe i średnie oraz duże JST była proporcjonalnie zbliżona.

Z przeprowadzonego badania wynika m.in., że większość respondentów w czasie pandemii COVID-19 pracowała zdalnie, nie w miejscu zatrudnienia. Podczas pracy zdalnej, jak zasygnalizowała większość respondentów, nie wystąpiły problemy we współpracy ze szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi. Większość ankietowanych nadal prowadziła spotkania ze współpracownikami oraz dyrektorami szkół/placówek. Zidentyfikowane problemy dotyczyły:

  • utrudnionej komunikacji, która podczas pracy online opierała się wyłącznie na telefonach, e-mailach, a czasami spotkaniach za pośrednictwem platform komunikacyjnych;
  • braku dostępu do części programów i wielu dokumentów, znajdujących się wyłącznie w biurze.

Po wprowadzeniu pracy zdalnej pojawiały się też czasami problemy infrastrukturalne dotyczące niedostatecznej liczby sprzętu, a w małych gminach – problem z odpowiedniej jakości łączami internetowymi.

Respondenci wskazali zarówno na plusy jak i minusy pracy zdalnej. Wśród pozytywnych elementów pracy online lub hybrydowej znalazły się: oszczędność czasu (szczególnie w dużych miastach – czasochłonne dojazdy), większy komfort, spokój, większa efektywność wykonywanych zadań oraz możliwość lepszej organizacji czasu pracy. Natomiast wśród wad pracy zdalnej lub hybrydowej respondenci zwracali uwagę na: brak szybkiej i właściwej wymiany informacji, brak dostępu do pełnej dokumentacji, brak odpowiedniego sprzętu (drukarka, skaner, służbowy laptop, telefon),  a przede wszystkim brak bezpośredniej komunikacji i kontaktów ze współpracownikami.

Zachęcamy do lektury.

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa