Nabór samorządów do Doradztwa dla JST

©-lightsource/Photogenica
©-lightsource/Photogenica
©-lightsource/Photogenica©-lightsource/Photogenica

Zapraszamy do uczestnictwa w Doradztwie dla JST adresowanym do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem planowanych w ramach doradztwa działań jest wsparcie samorządowców i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19 oraz podniesienie ich kompetencji w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Doradztwo będzie realizowane w okresie od września 2022 roku do końca kwietnia 2023 roku zgodnie z opracowanym w projekcie Modelem doradztwa dla JST.

Doradztwo dla JST realizowane będzie w formie:

 • spotkań informacyjno-konsultacyjnych (otwierające i podsumowujące),
 • szkoleń warsztatowych,
 • doradztwa realizowanego w siedzibie JST (spotkania w siedzibie JST),
 • doradztwa zdalnego (w tym spotkań on-line).

W ramach usługi doradczej, jednostki samorządu terytorialnego w nim uczestniczące, wezmą udział w pełnym cyklu doradztwa, na który składa się:

 • wybór obszaru wsparcia przez JST,
 • diagnoza potrzeb oraz wybór priorytetów rozwojowych,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • wyznaczenie kierunków wdrożenia oraz wybór i wdrożenie narzędzi i rozwiązań zarządczych zgodnie z wypracowanym harmonogramem działań.

Działania realizowane w ramach usługi doradczej adresowane są do 3–5-osobowych zespołów przedstawicieli JST delegowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W skład zespołów wchodzi zarówno kadra JST (np. 2 osoby), jak i dyrektorzy podległych szkół/placówek (np. 1 osoba).

Samorządy otrzymują wsparcie realizowane przez 2-osobowe zespoły ekspertów/doradców (doradcę ds. personalnego rozwoju edukacji i doradcę ds. rozwiązań zarządczych).

Zakłada się, że efektem przeprowadzonego doradztwa będzie:

 1. dokonanie diagnozy potrzeb JST po okresie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz nauki zdalnej oraz wybór aktualnych priorytetów rozwojowych w obszarze oświaty;
 2. zainicjowanie działań związanych z usprawnieniem zarządzania lokalną oświatą w obszarze wybranym przez jednostkę samorządu terytorialnego (wybór jednego z 12 obszarów). Wykaz 12 obszarów/zadań organu prowadzącego wraz z rozwiązaniami zarządczymi stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.

Po zakończeniu doradztwa, każda z uczestniczących w nim JST złoży Organizatorowi usługi doradczej, tj. ORE podsumowanie z przebiegu procesu doradztwa oraz osiągniętych przez JST założonych rezultatów, do wyboru, w formie:

 1. opisu dobrej praktyki samorządowej,
 2. studium refleksji (w oparciu o etapy dyskusji zogniskowanej),
 3. minireportażu z wywiadem.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia zrekrutowanym JST:

 1. udział w dwóch spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych (otwierającym i podsumowującym);
 2. udział w dwóch szkoleniach warsztatowych;
 3. usługę doradczą i pomoc w realizacji zaplanowanych zadań (realizacja pełnego cyklu doradztwa), w tym przeprowadzenie trzech spotkań doradczych w siedzibie JST przez zespół doradczy (składający się 2 ekspertów);
 4. doradztwo zdalne (on-line) przez okres 8 miesięcy;
 5. upowszechnienie oraz udostępnienie wypracowanych w ramach doradztwa materiałów (np. przykładów dobrych praktyk samorządowych oraz harmonogramów i diagnoz wypracowanych przez JST) w celach szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych na szkoleniach/konferencjach/spotkaniach organizowanych w ramach projektu.

UWAGA: Jedyne koszty, jakie pokrywa jednostka samorządu terytorialnego, która delegowała swoich przedstawicieli (samorządowców i dyrektorów szkół/placówek) – to koszty związane z dojazdem na 2 spotkania i 2 szkolenia stacjonarne, które odbędą się w Warszawie. 

Doradztwo będzie realizowane w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja samorządów:

Rekrutacja jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w Doradztwie dla JST jest otwarta i jednoetapowa.

Warunkiem dopuszczenia do Doradztwa dla JST jest wypełnienie i przesłanie następujących dokumentów:

 • Karty zgłoszenia JST (załącznik nr 1),
 • Deklaracji współpracy (załącznik nr 2),
 • Oświadczeń (załącznik nr 3).

Ww. dokumenty należy przesyłać w wersji papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę w JST najpóźniej do 25 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa, z dopiskiem: „Doradztwo dla JST”.

Wyniki rekrutacji JST do doradztwa zostaną opublikowane w terminie do 29 lipca 2022 roku na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakładce: Zarządzanie oświatą w samorządach – Etap II  

Kontakt w sprawach dotyczących Doradztwa dla JST: Piotr Matuszak, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl, tel. 22 570 83 42.

Serdecznie zapraszamy !

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w Doradztwie dla JST zachęcamy do zapoznania się z załączonymi materiałami, w tym w szczególności z Regulaminem uczestnictwa w doradztwie dla JST oraz załącznikiem nr 4, stanowiącym opis genezy powstania i głównych założeń modelu doradztwa dla JST.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa