Nowe tematy szkoleń on-line dla kadry JST i dla dyrektorów szkół/placówek

fot. AdobeStock
fot. AdobeStock

Informujemy, że poszerzyliśmy naszą ofertę szkoleń on-line dla kadry JST o dwa nowe tematy szkoleń oraz dla dyrektorów szkół/placówek o trzy nowe tematy.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia on-line realizowane są w projekcie już od czerwca 2021 roku – dla kadry JST i od września 2021 roku dla dyrektorów szkół/placówek. Dzięki systematycznym informacjom spływającym od uczestników szkoleń oraz trenerów, przygotowaliśmy nowe tematy szkoleń dla obu grup adresatów. Dzięki temu powstały tematy odpowiadające na potrzeby kadry kierowniczej systemu oświaty.

Nowe tematy szkoleń dla kadry JST – do wyboru:

  1. Moduł zarządzanie strategiczne. Racjonalizacja wydatków oświatowych. Poszukiwanie rozwiązań, wykorzystywanie szans.
  2.  Moduł prawny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w okresie zdalnego nauczania.

Nowe tematy szkoleń dla dyrektorów szkól/placówek – do wyboru:

  1. Moduł prawny. Dokumentacja dyrektora szkoły, w tym nadzoru pedagogicznego, realizacji podstawy programowej, pracy zdalnej itp. Rozwiązania prawne i praktyczne.
  2. Moduł prawny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (formy pomocy, organizacja i dokumentowanie, zadania nauczycieli specjalistów, nadzór dyrektora szkoły). Rozwiązania prawne i praktyczne.
  3. Moduł zarządzania kryzysowego. Sytuacje kryzysowe i nadzwyczajne w szkole – sposoby reagowania, procedury.

Programy szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi (pakiety szkoleniowe) do ww. tematów szkoleń są dostępne na stronie projektu „Zarządzanie oświatą w samorządach – II” w zakładce po lewej stronie pn. Wsparcie w pandemii COVID-19 – dla kadry JST i – dla dyrektorów szkół/placówek.

Informujemy, że przed rozpoczęciem szkolenia warto zapoznać się z przygotowanymi materiałami, są one bowiem wykorzystywane przez prowadzących szkolenia trenerów. Dają także możliwość samodzielnej pracy nad treściami szkolenia.

Każde szkolenie trwa 2 dni (każdego dnia po 6 godzin dydaktycznych = 12 godzin) plus przerwy ustalone przez prowadzącego szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników – 25 osób w grupie.

Szkolenia adresowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z realizacją zadań oświatowych oraz do dyrektorów szkół/placówek.

Informujemy, że szkolenia on-line będą odbywały się także w miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń na stronie internetowej ORE: https://szkolenia.ore.edu.pl/

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 345-37-00 wew. 333

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa