Kontrola rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli – jako zadanie JST. Szkolenie dla samorządowców

Planowanie i finansowanie czasu pracy nauczycieli, reguluje art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karty nauczyciela (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 4). Dla samorządów jest to o tyle istotne, że to na nich – jako organach prowadzących publiczne szkoły – ciąży obowiązek określenia w uchwale zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz godzin ponadwymiarowych. Błędy w uchwałach oraz niewłaściwe zrozumienie istoty czasu pracy nauczyciela mogą być przyczyną sporów i nieporozumień z kadrą oświatową. Aby uniknąć błędów, proponujemy szczegółowe przyjrzenie się i przedyskutowanie problematycznych kwestii w ramach szkolenia warsztatowego, które odbędzie się w dniach 13─14 stycznia 2022 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Adresatami szkolenia są pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych oraz nadzór nad podległymi szkołami i placówkami.

W ramach szkolenia zaplanowano następujące zagadnienia do omówienia;

  • definicje – godzina ponadwymiarowa, doraźne zastępstwo, uśredniony wymiar czasu pracy,
  • obliczanie liczby godzin ponadwymiarowych przy uśrednionym tygodniowym wymiarze czasu pracy – analiza przypadków,
  • podstawy wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i płatne zastępstwa, terminy wypłat, godziny kadry kierowniczej,
  • analiza zastosowania w oświacie terminu „gotowość do pracy” na gruncie Kodeksu Pracy i w świetle wyroków sądowych,
  • rozliczanie godzin ponadwymiarowych w szczególnych sytuacjach.

Szkolenie będzie realizowane w formie warsztatowej, umożliwiającej uczestniczącym wymianę doświadczeń w omawianym obszarze, prezentację własnych opinii i uwag oraz dyskusję nad nimi.

Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonego praktyka – samorządowca.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych.

Termin szkolenia:

  • 13─14 stycznia 2021r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum. W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Nabór na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa