Rusza nabór na warsztaty dla samorządowców i dyrektorów szkół/placówek

©-olly18/Photogenica
©-olly18/Photogenica

Serdecznie zapraszamy kadrę jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół/placówek na 2-dniowe szkolenia „Świadome zarządzanie własną odpornością psychiczną – doskonalenie nieoczywistych kompetencji zarządczych”. Szkolenia odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w terminach 15–16 listopada (grupa samorządowa), 16–17 listopada i 17–18 listopada (2 grupy dla dyrektorów szkół/placówek).

Okres pandemii charakteryzował się dużą dynamiką zmian w oświacie. Ich skala zaowocowała licznymi skutkami organizacyjnymi, społecznymi i finansowymi. Konsekwencje pandemii m.in. uwidoczniły potrzebę refleksji, ale i podjęcia działań związanych z budowaniem własnej odporności psychicznej przez osoby zarządzające oświatą. Mając to na uwadze, serdecznie zapraszamy samorządowców i dyrektorów szkól/placówek na 2-dniowe szkolenia warsztatowe dotyczące doskonalenia kompetencji zarządczych w zakresie odporności psychicznej oraz jej wpływu na ich efektywność zawodową.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych oraz nadzór nad podległymi szkołami i placówkami i dyrektorzy szkół/placówek.

Celem ogólnym szkolenia jest wsparcie kadry zarządzającej w budowaniu własnej odporności psychicznej niezbędnej do realizacji zadań oświatowych w okresie pandemii COVID-19.

Cele szczegółowe szkolenia:

  • Poznanie składowych odporności psychicznej;
  • Uświadomienie sobie czynników budujących i osłabiających odporność psychiczną;
  • Analiza związku odporności psychicznej z wymiarami zintegrowanego przywództwa w ramach pełnionej roli w JST/w szkole i placówce;
  • Zidentyfikowanie własnych nawykowych strategii radzenia sobie ze stresem;
  • Uzmysłowienie sobie korelacji własnej odporności psychicznej z efektywnością zawodową;
  • Pogłębienie wiedzy na temat własnych uświadomionych i nieuświadomionych motywacji do zarządzania sobą i zespołem;
  • Poznanie i przećwiczenie metod wspierających wzmacnianie odporności psychicznej.

Szkolenie ma charakter treningu poznawczo-behawioralnego zorientowanego na osobiste wglądy samopoznania, a także kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań uczestników. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną głównie metody aktywne (praktyka) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy, stosowane będą metody podawcze w formie mini-wykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia lub omówienia doświadczenia. Planowane metody pracy z uczestnikami to: mini-wykłady, ćwiczenia praktyczne, symulacje, dyskusje zogniskowane, praca samodzielna i praca zespołowa. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną także wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne.

Czas trwania szkolenia: 12 godzin dydaktycznych.

Terminy szkoleń:

  • 15-16 listopada 2021r.(grupa dla samorządowców)
  • 16-17 listopada 2021r. (grupa dla dyrektorów szkół/placówek)
  • 17-18 listopada 2021r. (grupa dla dyrektorów szkół/placówek)

Szkolenia obywają się w Centrum szkoleniowym ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77.Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.

W razie przyjazdu samochodem – organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularz elektronicznego:

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020.

Ostatnia aktualizacja: 19 października 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa