Sieć współpracy dla samorządowców – Kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych

© VadimVasenin/Photogenica
© VadimVasenin/Photogenica

Serdecznie zapraszamy samorządowców do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia, której tematem jest: kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). Praca sieci zaplanowana została na siedem miesięcy, tj. od września 2021 do końca marca 2022 roku. Zachęcamy – liczba miejsc ograniczona!

Adresaci sieci: Pracownicy JST nadzorujący organizację pracy szkół i placówek oświatowych.

Celem sieci jest uporządkowanie wiedzy z zakresu pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, wymiana doświadczeń oraz upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań zawartych w uchwałach JST dotyczących dotacji oświatowych.

Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Dlatego też sieć online uzupełniana jest spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (odbędą się dwa spotkania w ramach sieci). Sieci adresowane są maksymalnie do około 30 osób – samorządowców odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST.

Działalność sieci zorganizowana jest na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl ,ale w celu usprawnienia komunikacji uczestników dopuszcza się także pracę na innych platformach w formie hybrydowej.

Ogólna tematyka sieci współpracy;

 • Wspólne omówienie i przygotowanie programu sieci, analiza potrzeb uczestników, omówienie organizacji pracy, ustalenie celów i harmonogramu pracy sieci oraz działań na platformie (diagnoza potrzeb uczestników, dyskusja uczestników, przygotowanie tematyki spotkań stacjonarnych).
 • Prawne podstawy kontroli dotacji oświatowych (wymiana informacji, spostrzeżeń dotyczących tematyki, dzielenie się własnymi zasobami).
 • Tryb kontroli dotacji – uchwała JST (wymiana informacji, spostrzeżeń dotyczących tematyki, dzielenie się własnymi zasobami).
 • Prawa osób kontrolujących, procedura kontroli (wymiana informacji spostrzeżeń dotyczących tematyki, dzielenie się własnymi zasobami, wzory dokumentów).
 • Czynności kontrolne, dokumentacja (wymiana informacji spostrzeżeń dotyczących tematyki, dzielenie się własnymi zasobami, wzory dokumentów).
 • Katalog wydatków (wymiana informacji spostrzeżeń dotyczących tematyki, dzielenie się własnymi zasobami, problemy w interpretacji katalogu wydatków).
 • Spotkania stacjonarne:
 • Zespołowa praca uczestników sieci nad projektem uchwały organu stanowiącego JST w sprawie kontroli pobrania i wykorzystania dotacji oświatowych. Propozycja – zaproszenie inspektora Regionalnej Izby Obrachunkowej jako eksperta w sprawie interpretacji zapisów uchwał JST. Elementy kontroli w formie zdalnej.
 • Podsumowanie i omówienie prac sieci. Wypracowanie wniosków dotyczących trudności w sprawowaniu kontroli a wynikających z braku lub niejasności regulacji prawnych (metoda Word Cafe). Propozycja – przygotowanie rekomendacji do zmian prawa w omawianym zakresie.

Moderatorem sieci jest p. Anna Kupczyk

Rekrutacja uczestników do sieci:

W celu zgłoszenia się do uczestnictwa w sieci, należy wysłać maila na adres: piotr.matuszak@ore.edu.pl

 • w temacie maila wskazać: Sieć współpracy dla samorządowców – Kontrola prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji oświatowych
 • w treści maila podać: imię i nazwisko, mail, telefon kontaktowy i nazwę jednostki samorządu terytorialnego, którą Państwo reprezentujecie.

W sprawach rekrutacji do sieci, osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Przypominamy, że sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zaplanowanych działań. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych. To także tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych. Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieci.   

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa