Szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Rozpoczynamy rekrutację na V edycję szkolenia e-learningowego „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”, które odbędzie się w terminie od 27 lipca do 30 września 2020 r. Do udziału zapraszamy specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Cele szkolenia:

  1. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń danej społeczności szkolnej, opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole i placówce oświatowej.
  1. Wsparcie merytoryczne specjalistów szkolnych w zakresie planowania działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
  3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
  4. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
  5. Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE do 30 września 2020 r. Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa