Prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST

© alphaspirit/photogenica
© alphaspirit/photogenica

W październiku 2019 roku rozpoczęły się prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Opracowanie ww. założeń systemu podyktowane jest potrzebami wskazanej grupy adresowej tj. pracowników JST. Od ok. 10 lat działania adresowane do tej grupy interesariuszy systemu mają charakter doraźny, ukierunkowany na szybkie wsparcie we wdrażaniu nowych przepisów prawnych lub zmian strukturalnych. Coraz częściej wymaga się od pracowników samorządowych wysokich kompetencji w zarządzaniu lokalnymi systemami oświaty, nie proponując jednak adekwatnie interesującej oferty wsparcia, doskonalenia i rozwoju ich kompetycji.

Aktualnie prowadzone prace nad założeniami systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST – są odpowiedzią na potrzeby tego środowiska. Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektów unijnych m.in. adresowanych do pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych, przez ostatnie lata zrealizował szereg działań szkoleniowych i doradczych, wypracował także duży zasób materiałów szkoleniowych, opracowań, przykładów dobrych praktyk, publikacji czy analiz, w tym naukowych, które są wykorzystywane przez pracowników organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Wraz z samorządowcami przygotował oraz przetestował nowe metody i techniki pracy, zakładające procesowe oddziaływanie na pracowników JST m.in. poprzez realizację wsparcia, doradztwo oraz zindywidualizowane szkolenia. Wskazał i przetestował rozwiązania związane z samokształceniem i współpracą samorządowców z wykorzystaniem platformy informatycznej, umożliwiającej szybką wymianę doświadczeń oraz bieżący kontakt.

Te wszystkie doświadczenia oraz wypracowane rozwiązania metodyczne i organizacyjne powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w założeniach systemu wsparcia, doskonalenia i rozwoju pracowników JST. Bowiem wzrost kompetencji kadry jednostek samorządu terytorialnego jest niezbędnym warunkiem powodzenia wszelkich przedsięwzięć w obszarze oświaty.

Opracowane założenia systemowe zostaną skonsultowane ze środowiskiem samorządowym oraz podane pilotażowi. Ostateczny ich kształt zostanie upowszechniony na stronie projektu.

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa