Samorządowe przykłady dobrych praktyk – poszukujemy autorów

foto: Adobe Stock
foto: Adobe Stock

Tworzenie nowoczesnej edukacji na poziomie jednostki samorządu terytorialnego wymaga uruchamiania we wszystkich obszarach jej funkcjonowania procesu ciągłych udoskonaleń i innowacji. Innowacja w tym przypadku, polega na tworzeniu nowej, wartościowej praktyki, która zostaje wdrożona jako usprawnienie dotychczasowych działań. Innowacja to zmiany pozytywne, związane z koniecznością wychodzenia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom zmieniającego się otoczenia.

Chcemy zachęcić i zaprosić wszystkich samorządowców, którzy poszukują nowych rozwiązań, modyfikują dotychczasowe sposoby działania, usprawniają oraz doskonalą metody zarządzania oświatą, do podzielenia się swoimi doświadczeniami i opisania ich w formie dobrej praktyki samorządowej.

Szczególnie zachęcamy te samorządy, które w ostatnim roku uczestniczyły w projektach (pozakonkursowym i konkursowych), przygotowały lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, a następnie podjęły działania wspomagające w szkołach i placówkach od początku roku szkolnego 2018/2019.

Proces opracowywania planów oraz ich wdrażania w wielu jednostkach samorządu terytorialnego wiązał się ze zmianą dotychczasowego myślenia o lokalnej oświacie, udoskonaleniem własnych metod działania, wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań, usprawnił metody zarządzania oświatą lub doprowadzić do ich modyfikacji. Chcielibyśmy zebrać te doświadczenia samorządów w formie opisów przykładów dobrych praktyk samorządowych, które zostaną upowszechnione na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Jako otwarte zasoby edukacyjne (Baza przykładów dobrych praktyk samorządowych) będą stanowić podpowiedź dla innych samorządów, podejmujących działania w zakresie reformowania lokalnego systemu oświaty.

Zakresy opisów dobrych praktyk

Proponujemy przygotowanie opisów prezentujących dobre praktyki samorządowe z następujących zakresów:

 • proces wdrożenia planu rozwoju oświaty/ lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów (innowacyjne działania podjęte w ramach realizacji planu),
 • integracja środowiska lokalnego na rzecz edukacji (przykłady działań środowiskowych na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży),
 • racjonalizacja wydatków na oświatę (przyjęte rozwiązania).

Zakładamy, że autorami dobrych praktyk będą samorządowcy, którzy podzielą się z nami swoimi doświadczeniami. Opis dobrej praktyki powinien zostać napisany z perspektywy osoby pracującej w jednostce samorządu terytorialnego i realizującej opisane zadania oświatowe.

Terminy naboru

Konkurs na opisanie dobrej praktyki jest działaniem cyklicznym. W roku 2019 uruchomione zostaną następujące terminy naboru:

 • 18 luty 2019 r.
 • 11 marzec 2019 r.
 • 15 kwietnia 2019 r.
 • 20 maja 2019 r.
 • 17 czerwca 2019 r.
 • 5 lipca 2019 r.

Organizacja naboru:

 • Etap I: Samorządowców, prosimy o przesłanie wstępnych opisów dobrych praktyk zgodnie z szablonem zamieszczonym w Załączniku nr 1. Na podstawie analizy przesłanych materiałów wybrani zostaną autorzy dobrych praktyk.

Autor opisu, który nie zostanie zakwalifikowany do publikacji, zachowuje w pełni prawa autorskie do przesłanego materiału. Autor, którego dobra praktyka zostanie opublikowana, przekazuje prawa autorskie na rzecz Ośrodka Rozwoju Edukacji (na podstawie zapisów zawartych w umowie o dzieło).

 • Etap II: Z wytypowanymi osobami podpisana zostanie umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Autorzy opisują przykład dobrej praktyki na w karcie opisu dobrej praktyki (wzór Karty stanowi Załącznik nr 2). Autorzy pracują zdalnie. Autorzy otrzymują honorarium w kwocie maks.1 220,00 zł brutto za opracowanie jednej dobrej praktyki.

Ostateczna wersja opisu dobrej praktyki powinna liczyć nie więcej niż 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na stronę). Materiały dłuższe (1 strona = 1800 znaków ze spacjami). Materiały dłuższe (liczące do 20 stron standardowych) powinny być zgłaszane jako dwie części, przy czym Zgłaszający powinien opisać zawartość obu części, wskazując zasadę podziału treści. Autor od dnia podpisania umowy będzie miał ok. 14 dni na opracowanie tekstu. Data oddania dzieła będzie ustalana z autorem po zaakceptowaniu zgłoszonej praktyki.

Osoby, których zgłoszenia nie zostaną przyjęte, otrzymają drogą e-mailową informację odmowną. Z osobami, których zgłoszenia zostały przyjęte, skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy.

Więcej szczegółów dotyczących opracowania, oceny oraz naboru autorów praktyk w załączonym Zapytaniu ofertowym.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Piotr Matuszak, tel. 22 570-83-42, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa