„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie

Uznając za ważną potrzebę dalszego upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Wilnie (Vilniaus pedagoginė psichologinė tarnyba) w dniu 4 października 2018 roku podpisały porozumienie o współpracy.

Program był implementowany na Litwie od dziesięciu lat.

W latach 2007-2017 udało się wyszkolić 58 psychologów (z części I, II i III), powołać koordynatora programu na Litwie, przygotować i wydać materiały metodyczne w języku litewskim, przetłumaczyć i wydać zeszyty metodyczne do trzech części programu oraz dla specjalnych odbiorców (rodziców adopcyjnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych, rodziców w sytuacji rozwodu i ostrego kryzysu oraz rodziców migracyjnych).

Programem zostało objętych 10 szkół z różnych regionów Litwy (w warsztatach wzięli udział administracja szkoły, pedagodzy, rodzice) oraz przeprowadzono szkolenie 10 realizatorów.

Przeprowadzono ewaluację programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” na Litwie.

Uczestnicy szkoleń bardzo dobrze ocenili prowadzących, którzy uzyskali średnią ocenę 4,9 z 5.

Bardzo wysoko było ocenione również spełnienie oczekiwań – średnia ocena 5,2 z 6.

Potwierdziły się również zmiany w postawach wychowawczych, zmiany dotyczyły wszystkich 10 postaw, przy 8 postawach odnotowane zostały zmiany istotne statystycznie oraz zmiany w kontaktach z dziećmi.

Badania przeprowadzone w grupie nauczycieli przez Centrum Informacji Społecznej wskazują, że zmieniły się postawy wychowawcze nauczycieli. Zmniejszyło się poparcie dla stylu autorytarnego. Zmienił się pogląd na samodzielność dzieci – dziecku potrzeba przestrzeni do samodzielnego wyboru i podejmowania decyzji. Zmieniło się pojęcie złości, nauczyciele zaczęli bardziej ją tolerować.

Zwiększyła się świadomość własnych kompetencji wychowawcze. Polepszyły się relacje z uczniami.

Badania przeprowadzone w grupie rodziców przez Centrum Informacji Społecznej wskazują, że zwiększyła się świadomość ich możliwości wychowywania dzieci. Zwiększyło się poczucie zadowolenia z relacji z dziećmi. Zmieniły się postawy wychowawcze. Rodzice są skłonni dać więcej przestrzeni dla rozwoju samodzielności dzieci. Zmniejszyło się poparcie dla stylu autorytarnego. Zwiększyła się tolerancja do uczuć dzieci, w tym też złości.

Najbardziej korzystne były zmiany u młodych rodziców – nabrali pewności siebie i zdobyli umiejętności rozwiązywania problemów.

Program zaprezentowano na 15 konferencjach krajowych i 3 międzynarodowych, zorganizowanych m. in. przez Sejmowy Komitet do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmu oraz Departament Kontroli Narkotyków Republiki Litewskiej i odbywały się w gmachu Sejmu Republiki Litewskiej.

Program zaprezentowano w wielu szkołach, głównie na zebraniach rodzicielskich.

Ukazało się wiele artykułów w prasie, napisanych nie tylko przez dziennikarzy, ale również przez rodziców – absolwentów Szkoły…

Program prezentowano w audycjach telewizyjnych i radiowych.

Informację o programie można znaleźć również w mediach elektronicznych.

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa