Terminy przekazania materiałów do ORE oraz wymagane wzory (I edycja)

Szanowni Państwo,
Beneficjenci projektów konkursowych,

w nawiązaniu do Regulaminu konkursu realizowanego w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość edukacji, numer POWR. 02.10.00-IP.02-00-002/17  Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) z dnia 13.06.2017 r. przypominamy o przekazaniu produktów wypracowanych w ramach projektów do Ośrodka Rozwoju Edukacji w następujących terminach:

1) zweryfikowanych (przez trenerów) lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół
w zakresie kompetencji kluczowych uczniów do dnia 29 października 2018 roku,

2) raportów z przeprowadzonego procesu wspomagania (podsumowanie prowadzonych działań
w szkołach i ich wpływ na jakość pracy szkoły we wskazanych obszarach) – do 31 maja 2019 roku.

Beneficjentów prosimy o zbiorcze przekazanie materiałów (wszystkich JST uczestniczących
w projekcie konkursowym). Przekazane materiały powinny były kompletne i zawierać dołączony do nich spis.  Odbiór materiałów zostanie potwierdzony przez upoważnionego pracownika.

Ww. materiały prosimy przekazać zgodnie z przekazanymi wzorami (w załączeniu) w formie elektronicznej na adres mailowy p. Piotra Matuszaka piotr.matuszak@ore.edu.pl
W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z p. Piotrem Matuszakiem (22) 570-83-42.

Jednocześnie informujemy, że przekazane materiały będą podlegały ocenie, która zostanie przeprowadzona przez podmioty zewnętrzne wyłonione w trybie konkursowym. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z prośbą do Państwa o dołożenie wszelkich starań, aby udostępnione materiały były kompletne i przygotowane z należytą starannością.

W związku z licznymi pytaniami, wyjaśniamy, że przekazanie lokalnych planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów do dnia 29 października 2018 roku, nie wstrzymuje rozpoczęcia od dnia 1 września 2018r. procesowego wspomagania w szkołach wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydłużenie czasu składania planów, w oparciu, o które procesowe wspomaganie ma być realizowane w szkołach, ma służyć głównie dopracowaniu przygotowanych planów.

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa