Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W dniach 16–18 kwietnia odbyło się szkolenie „Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki”. Uczestniczyli w nim pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pedagodzy szkolni, dyrektorzy, wychowawcy, którzy opracowują program w swoich szkołach. Spotkanie zorganizował Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE.

Celem kursu było dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności konstruowania, realizowania oraz ewaluowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki, które sprzyjają efektywnemu wspieraniu uczniów i wychowanków w rozwoju.

Spotkanie otworzyła Wicedyrektor ORE Marzenna Habib. Witając trenera i uczestników, podkreśliła, jak ważnym zadaniem sytemu oświaty jest wspomaganie rozwoju dziecka. Wicedyrektor przypomniała także, że w bieżącym roku szkolnym wzmacnianie wychowawczej roli szkoły jest jednym z kierunków polityki oświatowej państwa.

Zajęcia prowadziła Ewa Wegrzyn-Jonek. W ciągu 20-godzinnego szkolenia prowadzonego metodami warsztatowymi zapoznała uczestników z procedurą tworzenia i modyfikowania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz aktualnie obwiązującymi aktami prawnymi.

Uczestnicy:

  • dokonali wstępnej diagnozy problemów wychowawczych w szkole,
  • opisali sylwetkę absolwenta szkoły w kontekście celów i zadań szkoły wskazanych w podstawie programowej poszczególnych typów szkół,
  • zrozumieli, jak ważne podczas projektowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest właściwe zdefiniowanie wychowania,
  • zidentyfikowali wybrane założenia i wartości dotyczące wychowania w szkole.

Uczestnicy szkolenia zostali także zapoznani z zadaniami człowieka na poszczególnych etapach rozwoju, co pozwoliło im zidentyfikować potrzeby dziecka/ adolescenta na każdym etapie edukacji szkolnej. Mogli dzięki temu przyporządkować zadania rozwojowe do poszczególnych sfer życia człowieka. Poznali także czynniki wpływające na rozwój dziecka/adolescenta oraz utrudniające realizację zadań rozwojowych. Po tej części szkolenia uczestnicy potrafili sformułować cele szczegółowe dotyczące realizacji zadań rozwojowych do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na każdym etapie edukacyjnym oraz odnieść poszczególne cele z programu wychowawczo-profilaktycznego do zapisów w podstawie programowej dotyczących celów wychowania.

Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli i pozostali uczestniczący w spotkaniu poznali przepisy prawa oświatowego dotyczące diagnozowania potrzeb wychowawczych i profilaktycznych w szkole. Wiedzą, co, kogo, jak i po co diagnozować, aby rozpocząć tworzenie, modyfikowanie programu wychowawczo-profilaktycznego, a w szczególności planować zadania i działania wychowawcze i profilaktyczne oraz wybierać programy. Rozumieją potrzebę diagnozy w kontekście proponowanej definicji wychowania (jak jest? jak ma być?).

Uczestnicy w trakcie szkolenia mogli przeanalizować realizację programu wychowawczo-profilaktycznego na konkretnym przykładzie, co było podstawą do określenia mocnych i słabych stron działań wychowawczych prowadzonych w szkole oraz formułowania wniosków do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Zostali zapoznani z procedurą ewaluacji, co pozwoliło formułować pytania badawcze, kryteria ewaluacji, wskaźniki, metodę i narzędzia oraz zanalizować dane zebrane w badaniu, wyciągnąć wnioski i rekomendacje na konkretnym przykładzie z wybranego obszaru badania.

Mamy nadzieję, że po szkoleniu uczestnicy rozumieją miejsce programu wychowawczo-profilaktycznego w całym systemie wychowania w szkole.

Na zakończenie Dorota Macander, kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE, podziękowała uczestnikom za udział w szkoleniu i zachęcała do korzystania z zasobów strony Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

 

Marzenna Habib otwiera szkolenie
Ewa Węgrzyn-Jonek – trener prowadzący szkolenie
Praca warsztatowa – przyporządkowanie zadań rozwojowych do poszczególnych sfer życia człowieka
Zajęcia w grupach – analiza programu wychowawczo-profilaktycznego
Praca warsztatowa – procedura ewaluacji

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa