Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zadań gminy/powiatu
w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach szkolenia omówione
i wyjaśnione zostaną problematyczne zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje. W ramach szkolenia omówione zostaną także zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli
z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły, zwłaszcza powiązania pomiędzy nadzorem nad szkołą i placówką oświatową a oceną pracy jej dyrektora oraz udziałem w tym procesie obu organów. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 17–18 maja 2018 r.

Adresaci szkolenia: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujący organizację pracy szkół i przedszkoli.

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy w pigułce na temat zadań organu prowadzącego, jakim jest JST w zakresie nadzoru nad podległymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie problematycznych zagadnień prawnych, które budzą wątpliwości wśród osób realizujących zadania gminy/powiatu w zakresie kontroli szkół. Szkolenie skupi się na aspekcie praktycznym tematu, dostarczy wiedzy na temat stosowania prawa (ustawa prawo oświatowe, Karta nauczyciela, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o finansach publicznych) w wybranych sytuacjach.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia;

I. Nadzór administracyjny nad działalnością szkół i placówek oświatowych

 1. Zadania organu prowadzącego.
 2. Audyt oświatowy w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Zakres wpływu organu prowadzącego na zawartość i kształt arkusza organizacyjnego – weryfikacja i zatwierdzanie.
 4. Zadania organu dotującego szkoły publiczne i niepubliczne.
 5. Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi, którym przysługuje dotacja; kontrola prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji.

 II. Kontrola zarządcza – II poziom

 1. Kontrola zarządcza, jako instrument zarządzania JST w odniesieniu do oświaty.
 2. System monitorowania działań, jako element kontroli zarządczej.
 3. Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej, jako część kontroli zarządczej JST.
 4. Ocena systemu kontroli zarządczej – zadania audytu wewnętrznego.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, jako część sprawozdania z wykonywanej kontroli zarządczej.

III. Nadzór nad szkołą samorządową a ocena pracy jej dyrektora

 1. Ocena pracy, jako jeden z efektów systematycznego nadzoru.
 2. Partnerstwo organów (prowadzącego i kuratora oświaty) przy sprawowaniu nadzoru nad szkołą i dokonywaniu oceny pracy.
 3. Wnioski o ocenę pracy nauczycieli, jako element nadzoru nad pracą szkoły i placówki.

IV. Wpływ organu prowadzącego na politykę kadrową dyrektora

 1. Uchwały organu prowadzącego dotyczące czasu pracy nauczycieli (art. 42 KN).
 2. Zasady wynagradzania nauczycieli, jako element polityki kadrowej.
 3. Dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektora a ocena jego pracy.
 4. Uzupełnianie etatu oraz wpływ na przenoszenie nauczycieli.
 5. Struktura organizacyjna oświaty a utrzymywanie średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonemu praktykowi, osobie aktywnej na polu szkolenia kadr oświaty na terenie całego kraju.

Termin szkolenia:

 • 17–18 maja 2018 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia (184 KB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa