Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

Serdecznie zapraszamy samorządowców uczestniczących w pilotażu na dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych, w tym opracowanych w ramach pilotażu planów strategicznych w jednostce samorządu terytorialnego.  Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 13–14 grudnia 2017 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy wydziałów edukacji JST różnego typu, uczestniczący w pilotażu realizowanym przez ORE w ramach projektu pozakonkursowego.

Cele szkolenia:

 1. Nabycie i/lub pogłębienie kompetencji z zakresu efektywnego budowania wizerunku wydziału edukacji w gminie/mieście/powiecie.
 2. Wykorzystanie technik wpływu społecznego w budowaniu strategii wizerunkowej.
 3. Uświadomienie sobie znaczenia marketingu szeptanego oraz sposobów jego inicjowania i moderowania.
 4. Poznanie aplikacji służących do budowania atrakcyjnych materiałów promujących działania oświatowe: ulotek, plakatów, banerów internetowych, zaproszeń, podsumowań, wizytówek, broszur, ogłoszeń itd.
 5. Nabycie i/lub pogłębienie umiejętności tworzenia krótkich filmów promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 6. Doskonalenie wizerunku wydziału edukacji i promocja działań oświatowych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Ramowy zakres tematyczny szkolenia: 

 1. Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych na terenie gminy/miasta/powiatu – istotne zmienne.
  • Cel promocji
  • Przedmiot promocji
  • Narzędzia promocji
  • Odbiorcy promocji
  • Skuteczność promocji
 2. Słowo w materiałach reklamowych:
  1. Model AIDA w budowaniu skutecznego przekazu promocyjnego:
   • A (Attention) – deklaracja potencjału
   • I (Interest) – lejek truizmów
   • D (Desire) – język korzyści
   • A (Action) – kroki działania
  2. Siła hasła przewodniego – praktyczne budowanie motto.
 3. Budowanie materiałów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi online:
  • Rola identyfikacji wizualnej, znaczenie koloru.
  • Darmowe banki zdjęć, kliparty, grafiki i czcionki.
  • Projektowanie ulotek, plakatów, folderów, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych z wykorzystaniem wybranych programów (np. Canva).
  • Tworzenie wirtualnych plakatów z wykorzystaniem „Postermywall”.
  • Edycja prostych filmów promocyjnych.
 4. Siła mediów społecznościowych w promowaniu działań rozwojowych:
  • Efektywne prowadzenie konta wydziału oświaty na Facebooku.
  • Odmienne zastosowanie Twittera.
  • Tajemnicza moc LinkedIn.
 5. Budowanie wizerunku wydziału edukacji poprzez aktywność offline:
  • Bezpośrednie spotkania z interesariuszami – inicjowanie działań wspierających wzajemne relacje.
  • Obecność w mediach: TV, radio, prasa (szczebel mikro- i makro).
  • Wspieranie swoją obecnością działań istotnych dla życia gminy/miasta/powiatu.
 6. Metody podtrzymywania zainteresowania naszymi działaniami poprzez zastosowanie technik wpływu społecznego.
  • Reguła niedostępności.
  • Reguła autorytetu.
  • Reguła lubienia.
  • Reguła zaangażowania i konsekwencji.
  • Inne.
 7. Realizacja działań promocyjnych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, w tym wizerunku.

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą głównie metody aktywne (praktyka 80% czasu trwania warsztatu) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb Uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy zastosowane zostaną metody podawcze w postaci miniwykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia lub omówieniem doświadczenia. Metody te są stosowane w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia.

Termin szkolenia: 13–14 grudnia 2017 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, a także bezpłatny parking.

Program szkolenia (doc.152 kB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa