Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych a zmiany w oświacie – warsztaty dla samorządowców

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe zajęcia warsztatowe poświęcone przygotowaniu corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wykorzystaniu jej do podejmowania decyzji zarządczych w obszarze oświaty. Warsztaty odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 9-10 września 2017 r.

Celem organizowanych warsztatów jest:

 1. przygotowanie uczestników do sporządzenia raportu z realizacji zadań oświatowych z wykorzystaniem wskaźników organizacyjnych i finansowych,
 2. wskazanie możliwości wykorzystywania przez JST informacji o stanie realizacji zadań oświatowych do podejmowania decyzji zarządczych,
 3. dokonanie analizy wybranych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wskazanie ich słabych i mocnych stron.

Zapisy prawa oświatowego zobowiązują wójtów, burmistrzów i prezydentów miast a także zarządy powiatów i województw samorządowych do corocznego składania do dnia 30 października – informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. W ramach organizowanych warsztatów powracamy do tematu sporządzania rocznych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym chcemy podpowiedzieć samorządowcom jak poradzić sobie
z realizacją tego ustawowego obowiązku i sporządzić dobry raport o stanie realizacji zadań oświatowych. Dobry tzn. wykorzystujący nie tylko dane statystyczne i budżetowe, ale także inne wskaźniki ułatwiające dokonanie rzetelnej diagnozy stanu lokalnej oświaty. W ramach warsztatów omówione zostaną słabe i mocne strony przykładowych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz wskazane możliwości wykorzystania informacji do kreowania lokalnej polityki oświatowej. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych – to także pretekst do rozpoczęcia debaty na temat lokalnej oświaty; jej sukcesów, problemów i wyzwań przed nią stojących.
Warto, dobrze przygotować się do tego zadania, stanowiącego z jednej strony podsumowanie całego roku szkolnego, z drugiej zaś strony wyznaczające kierunki rozwoju oświaty na najbliższe lata.         

W ramach zajęć omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć:
 • Po co sporządza się raport o realizacji zadań oświatowych?
 • Kto czyta i analizuje raport o realizacji zadań oświatowych?
 • Przypomnienie przepisów prawa.
 • Zmiana ustroju oświaty a raport o realizacji zadań oświatowych w roku 2016/2017?
 1. Zakres i forma przedstawienia informacji w raportach sporządzanych przez JST, analiza wybranych raportów:
 • Dane podstawowe.
 • Wskaźniki organizacyjne.
 • Wskaźniki finansowe.
 • Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalisty.
 • Kontrole i wyniki ewaluacji i nadzoru pedagogicznego ( omówienie przykładowych ewaluacji, na co samorządowiec powinien zwrócić uwagę?).
 • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Omówienie przykładowych raportów.  
 1.  Analiza i wnioski wynikające z danych zebranych w raporcie;
 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów a raport o realizacji zadań oświatowych.
 • Czynniki wpływające na kształt raportu.
 • Wykorzystanie raportu do podejmowania decyzji strategicznych w JST.
 • Omówienie analizowanych wcześniej raportów pod kątem długofalowej polityki oświatowej na obszarze JST.
 • Pytania i odpowiedzi.
 • Indywidualne konsultacje.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dają możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami. W ramach warsztatów omawiane będą konkretne przykłady informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Na zakończenie spotkania zaplanowano czas na pytania samorządowców oraz indywidualne konsultacje.   

Zajęcia warsztatowe poprowadzą eksperci/trenerzy – p. Katarzyna Zychowicz i p. Aleksandra Kuźniak. 

Adresaci warsztatów: Warsztaty adresowane są do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za sporządzenie informacji o realizacji zadań oświatowych w JST.

 

Termin spotkania warsztatowego:

9-10 września 2017r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W razie przyjazdu własnym samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program spotkania

Nabór na spotkanie

Spotkanie organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA–EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 2014-2020

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa