Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie

Wydział Wychowania i Profilaktyki zaprasza specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na szkolenie Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie w dniach 16–18 maja 2017 r.

Podczas kursu specjaliści z PDN i PPP zostaną przygotowani do prowadzenia szkoleń dla specjalistów szkolnych w zakresie podejmowania efektywnej interwencji w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia na terenie szkoły. Zakres szkolenia obejmuje:

  1. Poszerzenie wiedzy z zakresu definiowania zjawiska przemocy i krzywdzenia dzieci w rodzinie.
  2. Nabycie umiejętności uruchamiania procedury „Niebieskie Karty” w oświacie.
  3. Pogłębienie umiejętności rozpoznawania sytuacji związanych z przemocą, przeprowadzaniem interwencji i psychologicznej pomocy ofiarom przemocy.
  4. Przygotowanie oferty szkoleniowej dla specjalistów szkolnych.

Organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie oraz wyżywienie, natomiast nie organizują podróży ani nie pokrywają jej kosztów.

Zapisy na szkolenie prowadzone są na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Załączniki:

Załacznik

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa