Nabór samorządów do pilotażu (szkolenia i doradztwo)

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego (JST) do uczestnictwa w pilotażu, którego celem jest weryfikacja opracowanych w ramach projektu programów szkoleniowo-doradczych dla samorządowców. Pilotaż realizowany będzie w formie szkoleń oraz doradztwa adresowanych do 2–4-osobowych zespołów delegowanych przez JST. Szkolenia mają przyczynić się do wypracowania strategicznych rozwiązań, które po zakończeniu pilotażu zostaną wdrożone do praktyki samorządowej.

Pilotaż będzie realizowany w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Efektami przeprowadzonego pilotażu będą:

 1. weryfikacja opracowanych programów szkoleniowo-doradczych w oparciu o uwagi zgłoszone przez uczestników szkoleń i adresatów doradztwa;
 2. opracowany przez każdy zespół reprezentujący JST dokument strategiczny – plan podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów dotyczącego jednostki;
 3. objęcie kompleksowym procesem wspomagania szkół/przedszkoli/placówek w oparciu o opracowany plan podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów dotyczącego jednostki.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zapewnia przedstawicielom JST uczestniczącym w pilotażu:

 1. uczestnictwo w szkoleniach;
 2. doradztwo i pomoc w opracowaniu planu strategicznego – planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów;
 3. doradztwo i pomoc w realizacji zaplanowanych zadań;
 4. uczestnictwo w jednym spotkaniu konsultacyjnym poświęconym wypracowanym planom;
 5. doradztwo w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego (jednorazowa wizyta eksperta);
 6. moderowanie tematycznych sieci współpracy przez okres trwania pilotażu;
 7. moderowanie sieci współpracy JST dotyczącej realizacji opracowanych planów;
 8. upowszechnienie oraz udostępnienie wypracowanych w ramach pilotażu materiałów i planów strategicznych w celach szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych na szkoleniach/konferencjach/spotkaniach organizowanych w ramach projektu.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizowanego projektu ponosi koszty noclegów i wyżywienia związane z uczestniczeniem przedstawicieli JST w szkoleniach i jednym spotkaniu konsultacyjnym oraz koszty podróży i ewentualnych noclegów ekspertów udzielających wsparcia na miejscu (w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego).

Rekrutacja samorządów do pilotażu:

Rekrutacja jednostek samorządu terytorialnego do uczestnictwa w pilotażu jest otwarta i jednoetapowa. Warunkiem dopuszczenia do pilotażu jest wypełnienie i przesłanie w wersji papierowej następujących dokumentów:

 1. Karty zgłoszenia JST (załącznik nr 1),
 2. Deklaracji współpracy (załącznik nr 2),
 3. Oświadczeń (załącznik nr 3).

Ww. dokumenty należy przesyłać w wersji papierowej, podpisanej przez upoważnioną osobę, najpóźniej do 21 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora) na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa, z dopiskiem: Pilotaż dla JST.

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji – na stronie projektu „Zarządzanie oświatą w samorządach” do 28 lutego 2017 roku.

W sprawach dotyczących pilotażu osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak: piotr.matuszak@ore.edu.pl,nr tel. 22 570 83 42.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pilotażu!

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa w pilotażu
Karta zgłoszenia JST
Deklaracja współpracy
Oświadczenie
Wspomaganie szkół

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa