Prace nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli JST

Decyzje podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi szkoły, mają istotne znaczenie w kreowaniu spójnej lokalnej polityki projakościowej w zakresie oświaty. Szczególne znaczenie mają decyzje dotyczące alokacji środków budżetowych na zadania i działania realizowane przez podległe im szkoły. Ważne jest, aby kadra kierownicza JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) podejmując te decyzje uwzględniała potrzeby i możliwości uczniów. Aby były to decyzje  przemyślane i zaplanowane oraz prowadziły do takiego ukształtowania lokalnego środowiska edukacyjnego, które sprzyjać będzie wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia.

W ramach projektu zostały zaplanowane przedsięwzięcia zakładające szkolenie
i doradztwo dla przedstawicieli JST. Będą one ukierunkowane na poprawę wykorzystania istniejących instrumentów, służących rozwojowi szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Działania szkoleniowe i doradcze adresowane do przedstawicieli JST będą realizowane w ramach zarówno projektu pozakonkursowego jak i projektów konkursowych. Docelowo obejmą swoim zasięgiem liczbę ok. 3 300 samorządowców z ok. 1 000 jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z harmonogramem projektu, działania szkoleniowe i doradcze zostały poprzedzone pracami nad koncepcją i programami szkoleniowymi, nad którymi pracuje 10-osobowy zespół ekspertów, wybranych w trybie konkursu. Do zespołu ekspertów zostały wybrane osoby posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe, pozwalające zarówno na opracowanie koncepcji szkoleń, programów szkoleniowo-doradczych jak i na przeprowadzenie szkoleń w ramach pilotażu opracowanych programów. Zespół ekspertów rozpoczął prace w sierpniu 2016 r.

Zespół ekspertów pracuje na comiesięcznych (2- lub 4- dniowych) seminariach. Zadaniem ekspertów jest opracowanie 6 programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla kadry jednostek samorządu terytorialnego. W podziale na dwie grupy adresatów (kadra kierownicza i pracownicy operacyjni realizujący zadania oświatowe w jednostce) przy uwzględnieniu poziomu jednostki samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, gminy miejskie, powiaty).

Przygotowane programy powinny wyznaczać kierunki działań, wskazywać elementy stałe, niezbędne w procesie szkolenia, w tym m.in.:

  1. zakres merytoryczny (treści uniwersalne i treści specyficzne dla typu jednostki samorządu terytorialnego oraz konkretnych kompetencji),
  2. formy pracy oraz metody i sposoby ich wykorzystania,
  3. zestaw ćwiczeń/ zadań do realizacji przez JST,
  4. przykładowe scenariusze zajęć (minimum 3 scenariusze),
  5. propozycje standardów realizacji szkoleń,
  6. przykłady wykorzystania zasobów/produktów wypracowanych w ramach PO KL i POWER przy realizacji programów,
  7. wskazówki i zalecenia do realizacji szkoleń (m.in. wymagania kompetencyjne dla osób/trenerów realizujących szkolenia w projekcie konkursowym).

Do obudowy metodycznej przygotowanych programów wykorzystane zostaną produkty wypracowane w projektach POKL w latach 2007–2013, m.in. raporty, publikacje, analizy, filmy, prezentacje, przykłady dobrych praktyk samorządowych, szkolenia e-learningowe, aplikacje internetowe itp.

Prace nad programami zostaną zakończone 15 grudnia 2016 r.

Opracowane programy zostaną ocenione przez ekspertów Związku Miast Polskich oraz wykorzystane jako materiał pilotażowy na wybranej grupie 90 przedstawicieli JST z 30 jednostek samorządu terytorialnego.

Prace nad programami szkoleniowo-doradczymi dla przedstawicieli JST
Grupa ekspertów dyskutuje nad prezentowanym fragmentem programu szkoleniowo-doradczego dla przedstawicieli JST
Dwie ekspertki dyskutują o formach i metodach realizacji zajęć z samorządowcami dotyczącymi roli dyrektora szkoły w procesie wspomagania
Dyskusja ekspertów na temat finansowania doskonalenia nauczycieli
Grupa ekspertów dyskutuje nad zapisami programu szkoleniowo-doradczego dla przedstawicieli JST
Dwie ekspertki uzgadniają sposób realizacji zajęć z samorządowcami na temat diagnozy stanu lokalnej oświaty.

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa