Po co samorządowcom wiedza o kompetencjach kluczowych uczniów?

To jedno z wielu pytań, na które odpowiedzi poszukiwali eksperci uczestniczący w kolejnym już seminarium dedykowanym opracowaniu programów szkoleniowo-doradczych dla przedstawicieli JST  w dniach 20-23 października 2016r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Jakość nauczania w szkołach oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów – to dwa priorytety edukacji szkolnej wskazane w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, a tym samym wyznaczające główne kierunki działań edukacyjnych na najbliższe lata.

Jak wynika z ww. Strategii, należy skoncentrować wysiłek na pomocy szkołom w modyfikacji ich kultury organizacyjnej tak, aby stawały się organizacjami uczącymi się. W szczególności konieczne są zmiany w zakresie zarządzania szkołami przez dyrektorów oraz przez organy prowadzące. Istotne jest to, aby samorządowcy dostrzegali związek pomiędzy swoimi działaniami i podejmowanym decyzjami zarządczymi (organizacyjnymi, kadrowymi, finansowymi itp.) a korzyściami, jakie przynoszą one uczniom. Ważne jest także, aby szkoły wdrażały działania prorozwojowe dostosowując je do dynamiki zmian potrzeb edukacyjnych społeczeństwa, a organy prowadzące rozumiały je i wspierały szkoły w realizacji tych działań.

Powyższe zapisy korespondują także z zapisami Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego(SRKS), w której podkreśla się konieczność kształtowania kompetencji uczniów w ramach edukacji formalnej w zakresie metod nauczania sprzyjających kooperacji, kreatywności, komunikacji, praktycznemu i eksperymentalnemu wykorzystywaniu wiedzy oraz indywidualizacji pracy z uczniami. Konieczność rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, co istotne;

  • stwarza nowe rodzaje oczekiwań wobec instytucji edukacyjnych,
  • wymaga nowego zdefiniowania zadań,
  • wypracowania wzorów współpracy w poprzek podziałów branżowych, ale także geograficznych,
  • podjęcia współpracy między szkołami i przedszkolami, organizacjami pozarządowymi, organami prowadzącymi i animatorami, których celem jest wspieranie poza formalnego kształcenia na rzecz edukacji obywatelskiej kulturalnej i medialnej.

Koncentracja na celu, jakim jest kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, wyznacza także inne podejście i kierunek pracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w gminach i powiatach. Samorządowcy muszą wiedzieć jak istotne znaczenie w rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego mają kształtowane w ramach edukacji formalnej i nieformalnej kompetencje kluczowe młodych ludzi.

Ale sama wiedza na temat kompetencji to nie wszystko, trudniejsze wydaje się jej zastosowanie w działaniach samorządu ukierunkowanych na udzielanie wsparcia szkołom zarówno w jej rozwoju jak i w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów. Niewątpliwie jednym z narzędzi wsparcia szkół w tym zakresie jest wykorzystanie środków unijnych w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-220, w tym m.in. przeznaczonych na szkolenia dla pracowników instytucji wspomagania, dyrektorów szkół, wizytatorów nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Już w grudniu 2016 roku, w ramach projektu „ Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkól i kompetencji kluczowych uczniów”, rozpoczynamy nabór jednostek samorządu terytorialnego do pilotażu opracowanych programów szkoleniowo-doradczych. W ramach pilotażu szkoleniami objętych zostanie 90 samorządowców z 30 jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz szkoleń samorządowcy zostaną objęci wsparciem doradczym przy opracowywaniu rozwiązań strategicznych w swoich jednostkach ukierunkowanych na rozwój szkół i ich wspomaganie. Samorządowcy będą współpracować i wymieniać się doświadczeniami w ramach sieci współpracy, grup wymiany doświadczeń lub dyskutować na forum.

Zapraszamy do podjęcia współpracy w projekcie. Informacje na ten temat po 15 grudnia 2016 r.

Załączniki:

Plakat będący efektem prac I grupy ekspertów
Plakat będący efektem prac II grupy ekspertów
Plakat będący efektem prac III grupy ekspertów

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa