Pracownia Wychowania i Profilaktyki – Aktualności

 

{module ORE-PWP|rounded}

 

Materiały pn. „Profilaktyka używania nowych narkotyków, tzw. „dopalaczy”, przez młodzież. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pedagogicznej, rodziców, uczniów oraz organów prowadzących”
(poniedziałek, 21 marca 2011)


Nawiązując do apelu Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall, z października 2010 roku, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje dyrektorom szkół i placówek systemu oświaty materiał zawierający propozycje działań w zakresie profilaktyki narkomanii, w tym używania przez młodzież nowych narkotyków, tzw. dopalaczy.
Propozycje zostały przygotowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Komendę Główną Policji, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Mogą one służyć Państwu dyrektorom szkół i placówek w podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki narkomanii w ramach szkolnego programu profilaktyki.
 
 

____________________________________________________

Bank programów profilaktycznych – aktualizacja
(poniedziałek, 21 marca 2011)

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym bankiem programów profilaktycznych.
Wykaz zawiera informacje o autorach, adresatach, głównych celach, treściach, realizatorach i materiałach stanowiących wyposażenie poszczególnych programów, a także dane tele-adresowe do ewentualnego kontaktu z koordynatorami.
 
Równocześnie informujemy, że jest to wykaz tymczasowy. W związku z wdrażaniem Systemu Rekomendacji Programów Promocji Zdrowia i Profilaktycznych znajdujące się w nim programy, a także zgłaszane nowe projekty, zostaną poddane ocenie i selekcji przez zespól specjalistów zgodnie z nowymi Standardami i kryteriami.

____________________________________________________

Poradnik dla Rodziców – Jak kochać i wymagać
(środa, 26 stycznia 2011)

Pracownia Wychowania i Profilaktyki zaprasza do zapoznania się z nowym poradnikiem, który powstał na podstawie sprawdzonego, funkcjonującego od wielu lat Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.
 
Poradnik zawiera najważniejsze wskazania, praktyczne podpowiedzi zachowań, ćwiczenia do autorefleksji nt.:
1.      Jak określać dziecku granice?
2.      Jak zachęcać dziecko do współpracy?
3.      Czy powinno się karać dzieci?
4.      Jak zachęcać dziecko do samodzielności?
5.      Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
6.      Jak mądrze chwalić dzieci?
 
Mamy nadzieję, że Poradnik będzie również zachętą dla rodziców do udziału w zajęciach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
Poradnik dostępny jest w materiałach do pobrania

____________________________________________________

System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w Polsce
(wtorek, 18 stycznia 2011)

Pracownia Wychowania i Profilaktyki ORE informuje, że zakończone zostały prace nad przygotowaniem standardów i założeń „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”. Zadanie to było realizacją działań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu ds. Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010. W opracowaniu systemu rekomendacji uczestniczył międzyresortowy Zespół osób z Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Więcej w zakładce System Rekomendacji

____________________________________________________


Szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „UNPLUGGED”

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłaszają nabór na szkolenie przygotowujące realizatorów programu „UNPLUGGED” dla  nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych z terenu Warszawy i okolic.
 
O PROGRAMIE

„UNPLUGGED” to program uniwersalnej profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) adresowany do młodzieży w wieku 12-14 lat.
Program Unplugged został opracowany i wdrożony w wielu krajach europejskich w ramach międzynarodowego projektu EU-Drug Abuse Prevention, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wyniki ewaluacji programu potwierdziły jego skuteczność w odniesieniu do ograniczenia używania substancji psychoaktywnych.Program jest adresowany do uczniów/przeznaczony dla szkół gimnazjalnych, a realizowany w formie 12 lekcji (45 min.) prowadzonych w klasie szkolnej przez nauczyciela oraz 3 spotkań dla rodziców prowadzonych przez nauczyciela lub pedagoga/psychologa szkolnego.Program wyposażony jest w podręcznik zawierający wskazówki do wdrażania, podręcznik dla nauczyciela (scenariusze 12 lekcji), zeszyt ćwiczeń dla ucznia, karty do ćwiczeń oraz przewodnik do realizacji spotkań z rodzicami.
 
CELE SZKOLENIA:
 • Przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży zgodnie z programem Unplugged.
 • Upowszechnienie programu profilaktycznego o sprawdzonej jakości.
KORZYŚCI DLA SZKOŁY:
 • Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki.
 • Możliwość włączenia do Szkolnego Programu Profilaktyki skutecznego programu profilaktycznego dotyczącego ryzykownych zachowań młodzieży (np. używanie nowych narkotyków – „dopalaczy”).
 • Wdrożenie programu atrakcyjnego dla uczniów.
 • Bezpłatny komplet materiałów dydaktycznych dla każdego ucznia.
 • Bezpłatne konsultacje z pracownikami ORE i KBPN w zakresie profilaktyki.
WYKŁADOWCY:
Szkolenie będzie prowadzone przez trenerów programu przeszkolonych w ramach projektu EU DAP Faculty.
 
DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY
trzyosobowe zespoły realizatorów spełniające następujące warunki:
 • W skład zespołu wchodzą: 2 nauczyciele i jeden pedagog lub  psycholog szkolny.
 • Zgłoszenia osób wchodzących w skład zespołu są potwierdzone przez dyrektora szkoły, w której osoby są zatrudnione.

ZADANIA SZKOŁY:

 • Szkoła zgłosi na szkolenie 3-osobowy zespół.
 • Szkoła zobowiąże się do realizacji programu przynajmniej w 2 klasach
 • w okresie do końca czerwca 2011 roku w formie:
  • 12 lekcji dla każdej klasy
  • spotkania dla rodziców.
 • W okresie realizacji programu w szkole nauczyciele i pedagodzy wezmą udział w 2 spotkaniach superwizyjnych prowadzonych przez trenerów programu.
 • Szkoła wyrazi zgodę na udział realizatorów w badaniu ewaluacyjnym, które będzie miało na celu m.in. ocenę materiałów oraz przebieg realizacji  programu.
W ramach jednej szkoły może zostać zgłoszony tylko jeden trzyosobowy zespół.
 
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
 1. Bezpłatny udział w szkoleniu.
 2. Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia.
 3. Poczęstunek i obiad podczas szkolenia.
 4. Komplet materiałów do realizacji programu dla każdej szkoły przystępującej do programu: 
 • podręcznik dla nauczyciela (scenariusz 12 lekcji)
 • zeszyty ćwiczeń dla uczniów ( dla 2 klas / szkołę)
 • przewodnik do spotkania z rodzicami.
Organizatorzy nie refundują kosztów przejazdu na szkolenie.
 
 
MIEJSCE SZKOLENIA: 
Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, Warszawa
 
TERMIN SZKOLENIA: 2 – 4marca 2011  roku
 
LICZBA GODZIN: 18 dydaktycznych
 
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 7 lutego 2011r.
 
Wypełnioną czytelnie Kartę zgłoszenia na szkolenie (w załączeniu) należy przesłać na adres e-mail: anna.borkowska@ore.edu.pl lub dorota.macander@ore.edu.pl, faksem: (22) 825-23-67 lub pocztą na adres:
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa
Tel. (22) 825 44 51, Fax (22) 825-23-67
 
 
Osoby odpowiedzialne za szkolenie:
 
Anna Borkowska                                                                 Dorota Macander
Tel. 22 825 44 51 w.128                                                     Tel. 22 825 44 51 w. 105
anna.borkowska@ore.edu.pl                                            dorota.macander@ore.edu.pl
 
 
Liczba uczestników szkolenia wynosi 18 osób. Szkoły, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na szkolenie.
Szkoły zakwalifikowane na szkolenie w przypadku rezygnacji proszone są o pilne poinformowanie o tym organizatora. 
 
 

______________________________________________________________________


Profilaktyka uzależnień w szkole – zagrożenia związane z dopalaczami

Od około dwóch lat obserwujemy na polskim rynku ekspansję środków psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”, co wzbudza niepokój rodziców i nauczycieli. Młodzi ludzie uważają je za bardziej bezpieczne niż narkotyki. W 2008 roku w Polsce 3,5% uczniów przyznało się do używania tych środków chociaż raz w życiu. W ciągu minionych dwóch lat nastąpił wzrost zainteresowania nimi wśród młodzieży, chociażby ze względu na „medialne” ich nagłośnienie.

Dopalacze

Badanie „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2008”, przeprowadzone na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przez CBOS ukazały pojawienie się na polskiej scenie narkotykowej nowych środków psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”. Jest to termin używany potocznie dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek często o działaniu psychoaktywnym. „Dopalacze” zaczęto używać w krajach Europy Zachodniej już wcześniej, gdzie notuje się ich rosnącą popularność. Nasza wiedza na temat ryzyka zażywania „dopalaczy” jest ograniczona (mówią o tym również toksykolodzy). Nie dość bowiem, że zawierają różne substancje psychoaktywne w różnych proporcjach, to zaobserwowano wzrost ich toksyczności i właściwości uzależniających. Do niedawna też były sprzedawane legalnie jako „produkty kolekcjonerskie”.  Stanowią więc kolejne wyzwanie dla szkolnej profilaktyki.

 
Nauczyciele przygotowujący zajęcia profilaktyczne, poświęcone zagrożeniom związanym z „dopalaczami” mogą skorzystać z materiałów informacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakładce poświeconej dopalaczom:  http://www.dopalaczeinfo.pl  
 
Pracownia Wychowania i Profilaktyki  ORE, w ramach wspólnego projektu z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, przygotowała:
 
Przydatną propozycją dla nauczycieli może być program profilaktyczny: „Szkolna interwencja profilaktyczna”  opracowany przez Pracownię Profilaktyki Młodzieżowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i upowszechniany przez ORE. Program przygotowuje nauczycieli, wychowawców i pedagogów zajmujący się profilaktyką do prowadzenia skutecznej interwencji wobec uczniów eksperymentujących z narkotykami (w tym dopalaczami) oraz ich rodziców. 
 
Zachęcamy wychowawców, rodziców i opiekunów, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze do wzięcia udziału w warsztatach prowadzonych w ramach ogólnopolskiego programu ORE pt.: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Część III programu – Nastolatek” – wyposaża dorosłych w umiejętności rozmawiania z dorastającymi o trudnych sprawach, w tym również o narkotykach.
 
Wiele wskazówek dla rodziców, ale i wychowawców szkolnych zawiera internetowy poradnik Bliżej siebie, dalej od narkotyków” przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zamieszczony pod adresem: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271
 
Ważnym aktem prawnym i źródłem informacji o zapobieganiu i leczeniu narkomanii oraz nielegalnych środkach i substancjach jest  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 179; poz. 1485, z późn. zm.). W załączniku do ustawy znajduje się lista nielegalnych środków odurzających i substancji psychotropowych. W 2009 roku nowelizacja tej ustawy poszerzyła listę środków z grupy „I-N” i „II-P” o nowe rośliny i substancje.
 
/Opracowała: Dorota Macander
Pracownia Wychowania i Profilaktyki ORE/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa