Materiały dla nauczycieli szkół ćwiczeń – Informatyka

1. Edukacja informatyczna dzieci młodszych

Zeszyty:
1.1 Kształcenie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez dzieci młodsze
1.2 Rozwijanie myślenia algorytmicznego dzieci młodszych poprzez gry i zabawy oraz dostosowane do ich wieku narzędzia TIK
1.3 Ekspresja artystyczna dzieci młodszych z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Multimedia:
Trening twórczości (VIDEO)
Wirtualna wycieczka do muzeum (VIDEO)


2. Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej

Zeszyty:
2.1 Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej – wyzwania
2.2 Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej
2.3 Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej
2.4 Organizacja przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej

Multimedia:
Wirtualne przestrzenie sprzyjające edukacji informatycznej (VIDEO)
Środki dydaktyczne w przestrzeni sprzyjającej edukacji informatycznej (VIDEO)


3. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Zeszyty:
3.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych
3.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych
3.3 Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych
3.4 Przygotowanie i publikowanie stron internetowych

Multimedia:
Sensoryczne typy uczenia się. Część 1. (VIDEO)
Sensoryczne typy uczenia się. Część 2. (VIDEO)


4. Praca z dokumentami w edukacji informatycznej w szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
4.1 Tworzenie i prawidłowa edycja dokumentów tekstowych
4.2 Sporządzanie atrakcyjnych i przejrzystych prezentacji multimedialnych
4.3 Prowadzenie operacji w arkuszach kalkulacyjnych oraz tworzenie baz danych
4.4 Przygotowanie i publikowanie stron internetowych

Multimedia:
Podstawy kompozycji (PREZENTACJA HTML)
Efekty kształcenia i efekty uczenia się? (VIDEO)


5. Narzędzia informatyczne służące ekspresji artystycznej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
5.1 Tworzenie grafik komputerowych i cyfrowa rejestracja obrazów oraz ich edycja
5.2 Generowanie dźwięków komputerowych i rejestracja sygnałów audio oraz ich edycja
5.3 Przygotowanie animacji komputerowych, rejestracja wideo oraz edycja filmów

Multimedia:
Hierarchia efektów kształcenia: wiedza (VIDEO)
Hierarchia efektów kształcenia: umiejętności (VIDEO)
Hierarchia efektów kształcenia: kompetencje społeczne (VIDEO)


6. Refleksyjne korzystanie z zasobów cyfrowych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
6.1 Wykorzystanie narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się
6.2 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, selekcji i porządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich przydatności
6.3 Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się i rozwijania zainteresowań uczniów
6.4 Praca z narzędziami informatycznymi do gromadzenia, organizowania i przechowywania informacji

Multimedia:
Czytanie tekstu w pięciu krokach (PREZENTACJA HTML)
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu (VIDEO)


7. Rozwój myślenia komputacyjnego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Zeszyty:
7.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów
7.2 Pomysły wykorzystania wizualnych języków programowania w edukacji informatycznej dzieci starszych i młodzieży
7.3 Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki
7.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w klasach IV–VIII szkoły podstawowej

Multimedia:
ROBOCAMP Jak programować roboty? (VIDEO)
Prezentacja tworzenia programu w języku scratch (VIDEO)


8. Rozwój myślenia komputacyjnego w szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
8.1 Sposoby kształtowania u uczniów zdolności algorytmicznego rozwiązywania problemów
8.2 Strategie wprowadzania uczniów w syntaktykę i semantykę kodów najpopularniejszych języków programowania
8.3 Aktywna realizacja zagadnień z zakresu robotyki
8.4 Problemy matematyczne ułatwiające tworzenie zaawansowanych algorytmów w szkole ponadpodstawowej

Multimedia:
Myślenie komputacyjne (VIDEO)
Podstawy programowania z zestawem BeCreo (VIDEO)


9. Społeczne zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
9.1 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w komunikacji międzyludzkiej
9.2 Współpraca zespołowa wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

Multimedia:
Kalendarz Google (VIDEO)
Google Docs (VIDEO)


10. Aspekty prawne i kompetencje miękkie w edukacji informatycznej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
10.1 Poszanowanie prawa własności intelektualnej w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych
10.2 Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych
10.3 Rozwijanie postawy przedsiębiorczej oraz racjonalnego decydowania w ramach edukacji informatycznej
10.4 Rozwijanie podejścia kreatywnego oraz efektywności osobistej w ramach edukacji informatycznej

Multimedia:
Typy licencji Creative Commons i różnice między nimi (VIDEO)
Phishing, pharming i smishing (VIDEO)

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa