Materiały dla nauczycieli szkół ćwiczeń – Matematyka

1. Aktywizacja procesu dydaktycznego w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej

Zeszyty:
1.1 Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (PDF)
1.2 Gry i zabawy matematyczne dla najmłodszych (PDF)
1.3 Jak rozwijać wyobraźnię przestrzenną u najmłodszych? (PDF)
1.4 Jak rozwijać kompetencje ekonomiczne u najmłodszych? (PDF)

Multimedia:
Metody aktywizujące na I etapie edukacyjnym (VIDEO)
Przegląd wybranych metod aktywizujących w nauczaniu zintegrowanym (VIDEO)


2. Środki dydaktyczne w przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji matematycznej

Zeszyty:
2.1 Samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych jako element nauki myślenia matematycznego (PDF)
2.2 Jak wykorzystać gry dydaktyczne w edukacji matematycznej dzieci? (PDF)
2.3 Jak wykorzystać technologię w edukacji matematycznej? (PDF)
2.4 Matematyka w przestrzeni wokół nas (PDF)

Multimedia:
Sudoku jako pomoc dydaktyczna (VIDEO)
Jak samodzielnie wykonać tangram? (PREZENTACJA HTML)


3. Aktywizacja i ocenianie w edukacji matematycznej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
3.1 Konstruktywizm i metody aktywizujące w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży (PDF)
3.2 Strategie oceniania różnych rodzajów aktywności dzieci starszych i młodzieży w edukacji matematycznej, wspierające kreatywność i samodzielność uczących się (PDF)

Multimedia:
Kim jest nauczyciel konstruktywista? (VIDEO)
Typy zadań matematycznych na platformie e-podręczniki (PREZENTACJA HTML)


4. Niestandardowe rozwiązania w edukacji matematycznej

Zeszyty:
4.1 Jak wykorzystać zadania tekstowe w edukacji matematycznej? (PDF)
4.2 Jak wykorzystać łamigłówki i zagadki w edukacji matematycznej? (PDF)
4.3 Jak rozwijać myślenie logiczne w edukacji matematycznej? (PDF)
4.4 Jak wykorzystać techniki gamifikacyjne w edukacji matematycznej? (PDF)

Multimedia:
Przykłady łamigłówek matematycznych (VIDEO)
Zadania rozwijające myślenie logiczne (PREZENTACJA HTML)


5. Metody poszukujące w edukacji matematycznej w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
5.1 Jak wykorzystać metody problemowe w edukacji matematycznej? (PDF)
5.2 Jak wykorzystać metodę projektów w edukacji matematycznej? (PDF)
5.3 Jak wykorzystać studium przypadku w edukacji matematycznej? (PDF)

Multimedia:
Techniki coachingu (VIDEO)
Studium przypadku jako metoda w szkole (VIDEO)


6. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej

Zeszyty:
6.1 Jak wykorzystać otoczenie w edukacji matematycznej? (PDF)
6.2 Jak wykorzystać architekturę i przyrodę w edukacji matematycznej? (PDF)
6.3 Jak wykorzystać badania społeczne w edukacji matematycznej? (PDF)
6.4 Jak wykorzystać funkcjonowanie urzędów, instytucji finansowych i przedsiębiorstw w edukacji matematycznej? (PDF)

Multimedia:
Jak zadawać pytania uczniom? (VIDEO)
Internetowe źródła wyników badań społecznych (VIDEO)


7. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji matematycznej w klasach IV – VIII SP i szkole ponadpodstawowej

Zeszyty:
7.1 Jak wykorzystać technologię w nauce arytmetyki i algebry? (PDF)
7.2 Jak wykorzystać technologię w nauce planimetrii i stereometrii? (PDF)
7.3 Jak wykorzystać technologię w nauce funkcji i rachunku prawdopodobieństwa? (PDF)
7.4 Jak wykorzystać technologię w zbieraniu, analizie i wizualizacji danych? (PDF)

Multimedia:
Stawianie hipotez i metodologia eksperymentu badawczego (VIDEO)
Jak przygotować ucznia do prawidłowego czytania i analizowania danych? (VIDEO)


8. Rekomendacje w zakresie funkcjonowania pracowni przedmiotowych z matematyki

Zeszyty:
8.1 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki dla klas IV–VIII szkoły podstawowej (PDF)
8.2 Model funkcjonowania pracowni przedmiotowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej (PDF)

Multimedia:
Wirtualna pomoc dydaktyczna – portal Khanacademy (VIDEO)
Piramida zapamiętywania wg Edgara Dale’a (VIDEO)


9. Korelacje treści nauczania z matematyki z zagadnieniami przedmiotów przyrodniczych

Zeszyty:
9.1 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji biologicznej (PDF)
9.2 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji geograficznej (PDF)
9.3 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji chemicznej (PDF)
9.4 Rozwijanie myślenia matematycznego w kontekście edukacji fizycznej (PDF)

Multimedia:
Matematyka a nauki przyrodnicze (VIDEO)
Myślenie matematyczne (VIDEO)


10. Wykorzystanie potencjału otoczenia w edukacji matematycznej

Zeszyty:
10.1 Jak rozwijać postawę przedsiębiorczą za pomocą edukacji matematycznej? (PDF)
10.2 Jak rozwijać racjonalne decydowanie w ramach edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży? (PDF)
10.3 Jak rozwijać myślenie długofalowe w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży? (PDF)
10.4 Jak rozwijać efektywność osobistą w edukacji matematycznej dzieci starszych i młodzieży? (PDF)

Multimedia:
Etapy procesu decyzyjnego (VIDEO)
Plan rozwijania długofalowego myślenia naszych uczniów (VIDEO)

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa