Szkoła ćwiczeń – O projekcie

Nazwa projektu

Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń

Cel projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie założeń prawno-organizacyjnych i finansowych szkół ćwiczeń, a także zaproponowanie przykładowych form i metod pracy umożliwiających utworzenie oraz prowadzenie szkoły jako szkoły ćwiczeń. Tak działająca placówka może stanowić uzupełnienie systemu doskonalenia nauczycieli, służyć praktycznym działaniom w podnoszeniu kompetencji nauczycieli i kandydatów do zawodu nauczycielskiego.

Zgodnie z kierunkami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) obszar tematyczny projektu został określony jako wspieranie szkół w zakresie:

 • kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT, przedmioty matematyczne i przyrodnicze, języki obce);
 • nauczania eksperymentalnego;
 • postaw kreatywności, innowacyjności;
 • pracy zespołowej;
 • zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Efekty projektu

Po zakończeniu projektu środowisko edukacyjne zostanie wzbogacone o:

 • opracowany Model szkoły ćwiczeń, Standardy pracy i współpracy szkoły ćwiczeń z instytucjami wspomagania, innymi szkołami, uczelniami;
 • 11 szkół ćwiczeń, w których został przeprowadzony pilotaż opracowanej koncepcji szkoły ćwiczeń, a kadra pedagogiczna jest gotowa do realizacji zadań;
 • przygotowanych trenerów, wspierających działania nauczycieli i dyrektorów;
 • zestawy materiałów szkoleniowych, w tym materiały multimedialne dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników systemu doskonalenia, uczelni, nadzoru pedagogicznego;
 • programy 10 kursów e-learningowych;
 • założenia merytoryczne do prowadzenia działań konkursowych, obejmujących tworzenie szkół ćwiczeń w poszczególnych województwach;
 • rekomendacje do zmian przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie szkół ćwiczeń w systemie doskonalenia nauczycieli i prowadzących do opublikowania odpowiedniego rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie tworzenia, finansowania i działania szkół ćwiczeń.

Adresaci projektu

Projekt jest skierowany do:

 • nauczycieli;
 • dyrektorów szkół;
 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych;
 • doradców metodycznych;
 • organów prowadzących szkoły;
 • nadzoru pedagogicznego;
 • uczelni prowadzących kształcenie przyszłych nauczycieli.

Realizowane działania

 1. Wypracowanie modelu szkoły ćwiczeń.
 2. Opracowanie standardów pracy szkół ćwiczeń, w szczególności standardów współpracy tych szkół z placówkami wspomagania i innymi instytucjami, w tym uczelniami wyższymi.
 3. Opracowanie 40 zestawów materiałów szkoleniowych, w tym multimedialnych i e-learningowych, oraz programów 10 kursów e-learningowych dla nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, (ICT, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, języki obce), kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Zasoby te wykorzystane będą w trakcie pilotażowego wdrożenia modelu oraz w realizacji projektów konkursowych – tworzenia szkół ćwiczeń w powiatach.
 4. Pilotażowe wdrożenie modelowej szkoły ćwiczeń.
 5. Przygotowanie rekomendacji do zmian przepisów prawnych umożliwiających funkcjonowanie szkół ćwiczeń w systemie oświaty.
 6. W etapie konkursowym – przygotowanie przez organy prowadzące projektów utworzenia szkół ćwiczeń, z uwzględnieniem szkół na obszarach wiejskich i miejskich.
 7. Od modelu do pilotażu – infografika [634 KB]

Czas trwania projektu:

lipiec 2016 – październik 2018

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-001/15

Wartość projektu: 4 258 338,60 zł

Ostatnia aktualizacja: 11 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa