Ramowe plany nauczania – Szkolenia

18 sierpnia 2011
———————–
Szkolenie: „Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach od 1 września 2012 roku. Warsztaty dla pracowników doskonalenia”.

Zapraszamy pracowników doskonalenia szkół na szkolenie  „Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach od 1 września 2012 roku. Warsztaty dla pracowników doskonalenia.”

 

Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin: 11-12 września 2011 roku
Miejsce: Dębe k. Warszawy
Rekrutacja:
 1. Osoby oddelegowane przez dyrektorów ośrodków doskonalenia proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie https://rekrutacja.ore.edu.pl.
 2. Formularz będzie aktywny od piątku 19 sierpnia do wtorku 6 września 2011 r. lub do wyczerpania miejsc.
  Uwaga! W przypadku wcześniejszego wyczerpania miejsc możliwe jest zorganizowanie dodatkowego szkolenia.
 3. Szczegóły zostaną podane natychmiast po wyczerpaniu miejsc.
 4. Rezygnację z udziału w warsztatach proszę zgłaszać drogą mailową na adres: wpp@ore.edu.pl najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 


11 sierpnia 2011
———————–
Szkolenie: „Organizacja pracy szkoły – stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce”

 

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół na szkolenie Organizacja pracy szkoły – stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce.

 

Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizacja szkolenia:
Program szkolenia: Dębe 

Program szkolenia: Kraków, Wrocław, Gdańsk

Rekrutacja na szkolenie rekrutacja.ore.edu.pl

Program szkolenia – łącznie 12 godzin wykładów i ćwiczeń warsztatowych:
1. Organizacja pracy szkoły od 1 września 2011- rola dyrektora szkoły.

 • rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania
 • konstruowanie szkolnych planów nauczania
 • arkusz organizacyjny,
 • monitorowanie realizacji zapisów ramowych planów nauczania

2. Programy nauczania- rola dyrektora szkoły.

 • prawne uwarunkowania dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,
 • klasyfikacja programów nauczania z przykładami,
 • kryteria stosowane podczas analizy przedłożonych programów nauczania pod względem zgodności programu nauczania z podstawą i komplementarności szkolnego zestawów programów nauczania,
 • narzędzia wspomagające dyrektora szkoły w dopuszczaniu programów nauczania,
 • ewaluacja programów nauczania.

3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 • organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole – najważniejsze pojęcia,
 • zadania dyrektora szkoły w zakresie pomocy psychologiczne –pedagogicznej wynikające z przepisów prawa,
 • organizacja procesu działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na poziomie diagnozy, programowania i realizacji,
 • obowiązki nauczycieli i zasady korzystania z pomocy specjalistów,
 • uczeń ze SPE a egzaminy zewnętrzne.

Warunki uczestnictwa:
1. Udział w szkoleniu (w tym: materiały, nocleg, wyżywienie) jest nieodpłatny,
2. Organizator nie zwraca kosztów podróży do miejsca odbywania szkolenia,
3. Organizator zapewnia nieodpłatny przejazd na trasie Warszawa – Dębe – Warszawa oraz do miejsca szkolenia w Gdańsku.

 


18 maja 2011
——————
Warsztaty dla dyrektorów „Organizacja nauczania w szkole podstawowej i liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013”

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół do udziału w warsztatach dotyczących stosowania od roku szkolnego 2012/2013 nowych ramowych planów nauczania w:

– szkołach podstawowych w dniach 7–8, 8–9 czerwca 2011 r.,
– w liceach w dniach 9–10 czerwca 2011 r.

 

Warsztaty organizowane są przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013.

 

Celem warsztatów jest  wsparcie dyrektorów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących w przygotowaniu szkół do wprowadzenia zmian w organizacji pracy poprzez:
 • opracowanie przykładowych szkolnych planów nauczania dla II i IV etapu edukacyjnego oraz arkuszy organizacji pracy szkoły zgodnych z zapisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania
 • zebranie propozycji i przykładów rozwiązań organizacyjnych stosowanych w szkołach, a możliwych do zastosowania w organizacji pracy w roku szkolnym 2012/2013.
Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego (odrębnego dla szkół podstawowych i liceów) zamieszczonego na stronie https://rekrutacja.ore.edu.pl.
Formularz będzie aktywny od czwartku 19 maja 2011 r. do wyczerpania miejsc.
 
Po wypełnieniu i akceptacji formularza (przycisk „wyślij”) użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną, a na podany adres mailowy wysyłana zostanie informacja o zarejestrowaniu zgłoszenia – jest ona równoznaczna z zakwalifikowaniem na szkolenie.
O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszenia.
Rezygnację z udziału w warsztatach proszę zgłaszać drogą mailowa na adres: wpp@ore.edu.pl najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem warsztatów.

 

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa