Wdrożenie podstawy programowej − Opis projektu

Okres realizacji: 01.03.2010 r. – 31.12.2012 r.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez wdrożenie nowej podstawy programowej i związanych z nią zmian w organizacji nauczania.
 
Adresatami działań zaplanowanych w projekcie są dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy nadzoru pedagogicznego, rzeczoznawcy podręczników szkolnych i przedstawiciele organów prowadzących.
 
Działania zaplanowane w projekcie przyniosą korzyści przede wszystkim:
  • dyrektorom szkół, którym przedstawione zostaną propozycje rozwiązań organizacyjnych dotyczących wdrażania w szkołach nowej podstawy programowej, zwłaszcza szkolnych planów nauczania i aktywizujących metod nauczania,  
  • nauczycielom, którym przedstawione będą modelowe programy nauczania zgodne z nowa podstawą programową,  
  • rzeczoznawcom podręczników szkolnych, którzy będą uczestniczyć w seminariach wzmacniających ich kompetencje w zakresie oceny podręczników szkolnych,  
  • pracownikom nadzoru pedagogicznego, którzy wzmocnią swoje kompetencje w zakresie monitorowania realizacji podstawy programowej,  
  • przedstawicielom organów prowadzącym szkoły, którzy uzyskają wiedzę na temat przeprowadzanych zmian i propozycje rozwiązań je wprowadzających.
Za ich pośrednictwem z rezultatów działań podejmowanych w ramach projektu skorzystają przedszkola i szkoły, w których kształcenie odbywać się będzie zgodnie z założeniami podstawy programowej.
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

1. Opracowanie  i upowszechnienie:
  • modelowych programów nauczania do 19 przedmiotów i edukacji,
  • przykładowych szkolnych planów nauczania wraz z komentarzami,
  • poradników dla nauczycieli i dyrektorów szkół dotyczących w szczególności projektu gimnazjalnego i dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.

2. Wspomaganie monitorowania realizacji podstawy programowej w przedszkolach i szkołach.

3. Szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pracowników nadzoru pedagogicznego.

4. Przeprowadzenie seminariów dla rzeczoznawców podręczników szkolnych.

5. Organizacja regionalnych konferencji dotyczących problematyki wprowadzanych zmian organizacyjnych i programowych.

6. Organizacja we współpracy z wyższymi uczelniami konferencji upowszechniających zmiany programowe i organizacyjne wśród pracowników uczelni wyższych.

7. Informowanie o planowanych przedsięwzięciach, osiągniętych rezultatach i przykładach dobrych praktyk, w szczególności za pośrednictwem stron internetowych.

8. Budowanie narzędzi internetowych, w szczególności służących zbieraniu danych na temat pracy szkół  i rekrutacji uczestników szkoleń.

 Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa