Projekt edukacyjny – Aktualności POKL

Projekt edukacyjny – Aktualności POKL

O projekcie edukacyjnym raz jeszcze

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pomocniczymi, dotyczącymi realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w szkołach. Opracowania były przygotowane na potrzeby szkolenia liderów powiatowych z zakresu wdrażania tej metody do praktyki edukacyjnej.

Projekt edukacyjny − I etap szkolenia dla liderów

W ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” odbyły się szkolenia, przygotowujące liderów powiatowych do pracy w lokalnym środowisku w roli ekspertów z dziedziny pracy metodą projektu edukacyjnego w szkołach wszystkich typów.

Wdrożenie podstawy programowej − Projekt w gimnazjum

Z dniem 1 września 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046).

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa