Monitorowanie podstawy programowej – Aktualności

Monitorowanie podstawy programowej – Aktualności

Monitorowanie podstawy programowej w roku szkolnym 2011/12

W roku szkolnym 2009/ 2010 wprowadzono do przedszkoli, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).

Zasady monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2010/2011

Minister Edukacji Narodowej, działając na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustalił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2010/201. Jednym z nich jest Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010.

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 było monitorowanie wdrażania podstawy programowej w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, klasach I szkół podstawowych i klasach I gimnazjów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa