Pilotaż szkoły ćwiczeń – spotkanie dla województwa mazowieckiego

28 lutego odbyło się spotkanie dla przedstawicieli szkół i placówek zainteresowanych udziałem w pilotażu szkół ćwiczeń, który planowany jest w roku szkolnym 2017/2018 na terenie województwa mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczyła Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty i pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół, pracownicy placówek wspierających pracę szkół, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i szkół wyższych.

Wykład wprowadzający na temat rozwijania kluczowych kompetencji uczniów przez współpracę nauczycieli i dobór metod nauczania wygłosiła dr Beata Jancarz-Łanczkowska – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. W swojej prezentacji podkreśliła rolę nauczyciela i znaczenie wyboru metod pracy z uczniami w organizacji procesu uczenia się.

Pracownicy zespołu projektowego przedstawili koncepcję organizacji i funkcjonowania szkół ćwiczeń, w tym opracowany przez zespół ekspertów Model szkoły ćwiczeń. Omówione zostały także zasady współpracy szkół i instytucji tworzących szkołę ćwiczeń.

Istotnym punktem spotkania była prezentacja założeń organizacyjnych i przebiegu pilotażu. Dyrektorzy szkół szczególnie zainteresowali się sesją poświęconą kryteriom wyboru szkół do pilotażu oraz omówieniem regulaminu konkursu, którego celem będzie wybór szkoły ćwiczeń oraz 10 szkół współpracujących. W programie przewidziano także czas na indywidulane konsultacje i rozmowy z dyrektorami zainteresowanymi zgłoszeniem szkół do pilotażu. Na zakończenie przeprowadzono sondaż z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – 58% biorących udział w badaniu potwierdziło zainteresowanie udziałem w projekcie.

Szczegółowe informacje dotyczące pilotażu zostaną wkrótce ogłoszone na stronie projektu.

Szkoła ćwiczeń - rollup informacyjny
Aleksandra Joniec-Kur (ORE) wita uczestników
Uczestnicy spotkania (zdjęcie grupowe)
Wykład dr Beaty Jancarz-Łanczkowskiej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa