Wyniki III edycji Konkursu na programy nauczania

Opracowanie programów nauczania zgodnych z podstawą kształcenia ogólnego z 2008 roku było przedmiotem III edycji konkursu ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.


Na konkurs wpłynęło łącznie 112 prac, z których do oceny merytorycznej skierowano 104 prace. Zgodnie z delegacją zawartą w Regulaminie Konkursu Sąd Konkursowy zdecydował, że przed wydaniem werdyktu i przyznaniem nagród pieniężnych i rzeczowych zasięgnie opinii niezależnych ekspertów.  Zostali oni wyłonieni w trybie zapytania ofertowego, przy czym głównymi kryteriami było doświadczenie w opiniowaniu programów nauczania oraz wypełnianie zadań rzeczoznawców Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników szkolnych. Każda z nadesłanych prac była przez nich oceniona, w przypadku rozbieżności między opiniami Sąd Konkursowy zwracał się o dodatkową opinię.

 

Na podstawie analizy nadesłanych programów i opinii ekspertów Sąd Konkursowy przyznał punkty zgodnie z kryteriami ustalonymi w Regulaminie Konkursu ustalając, że wyróżnieni nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi zostali Autorzy następujących programów nauczania – Wykaz nagrodzonych programów.


Po opracowaniu redakcyjnym (w terminie do końca grudnia 2012 r.) nagrodzone programy zostaną zamieszczone na stronie projektu oraz na Portalu Scholaris.

Wszystkim Autorom prac dziękujemy za zainteresowanie Konkursem.
 

Oprac. Andrzej Jasiński
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa